NCBJ w pierwszej dziesiątce „wschodzących gwiazd nauki”

Wakacyjne wydanie magazynu „Nature”  z raportem „Nature Index 2016 Rising Stars”.

Na ła­mach spe­cjal­ne­go, wa­ka­cyj­ne­go wy­da­nia ma­ga­zy­nu „Na­tu­re” uka­zał się ra­port „Na­tu­re In­dex 2016 Ri­sing Stars” któ­ry pod­su­mo­wu­je osią­gnię­cia na­uko­we z ostat­nich 4 lat.

Ran­king opie­ra się o wskaź­nik WFC (we­igh­ted frac­tio­nal co­unt), od­no­szą­ce­go się do do­rob­ku pu­bli­ka­cyj­ne­go po­szcze­gól­nych kra­jów i in­sty­tu­cji w 68 pre­sti­żo­wych cza­so­pi­smach po­świę­co­nych na­ukom przy­rod­ni­czym. Nasz kraj zo­stał wy­mie­nio­ny ja­ko je­den z od­no­to­wu­jących naj­wyż­szy wzrost w ran­kin­gu „wscho­dzą­cych gwiazd na­uki”. W la­tach 2012-2015 in­deks „Na­tu­re” dla Pol­ski wzrósł aż o 34%.

W te­go­rocz­nym ze­sta­wie­niu Na­ro­do­we Cen­trum ba­dań Ją­dro­wych za­ję­ło 10 miej­sce wśród 25 naj­lep­szych in­sty­tu­cji Eu­ro­py Po­łu­dnio­wej i Wschod­niej od­no­to­wu­jąc 6.1% wzrost wskaź­ni­ka WFC w la­tach 2014-2015.

W tym gro­nie zna­la­zło się jesz­cze 7 pol­skich ośrod­ków, Uni­wer­sy­tet Ja­giel­loń­ski (1), Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski (3), Aka­de­mię Gór­ni­czo-Hut­ni­czą w Kra­ko­wie (13), Uni­wer­sy­tet Wro­cław­ski (14), Pol­ską Aka­de­mię Nauk (15), Uni­wer­sy­tet Ma­rii Cu­rie-Skło­dow­skiej w Lu­bli­nie (22), Uni­wer­sy­tet im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Po­zna­niu (24).

Zobacz na stronie Nature ranking i opis profilu NCBJ.

Uka­zu­ją­ce się for­mie ty­go­dni­ka ilu­stro­wa­ne­go od 1869 ro­ku cza­so­pismo „Na­tu­re” bry­tyj­skie­go wy­daw­nic­twa Mac­mil­lan Pu­bli­sher na­le­ży do naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych cza­so­pism na­ukowych. „Na­tu­re” za­wie­ra ar­ty­ku­ły opi­su­ją­ce od­kry­cia ze wszyst­kich dzie­dzin na­uk przy­rod­ni­czych, tech­nicz­nych, ści­słych i eko­no­micz­nych.

 

 

Wakacyjne wydanie magazynu „Nature”  z raportem „Nature Index 2016 Rising Stars”.