Przedstawiciele NCBJ w zespole doradczym Ministra Energii

Członkowie zespołu ds. wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych w gmachu Ministerstwa Energii
Członkowie zespołu ds. wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych w gmachu Ministerstwa Energii

Mi­ni­ster Ener­gii po­wo­łał ze­spół do­rad­czy, któ­re­go za­da­niem jest ana­li­za i przy­go­to­wa­nie wa­run­ków do wdro­że­nia wy­so­ko­tem­pe­ra­tu­ro­wych re­ak­to­rów ją­dro­wych (HTR). Ze­spo­ło­wi prze­wod­ni­czy prof. Grze­gorz Wroch­na. Ko­lej­nym przed­sta­wi­cie­lem NCBJ w tym gro­nie eks­per­tów jest dr Sła­wo­mir Po­temp­ski z Za­kła­du Ener­ge­ty­ki Ją­dro­wej i Ana­liz Śro­do­wi­ska NCBJ.

W ME 20 lip­ca 2016 r. od­by­ło się in­au­gu­ra­cyj­ne po­sie­dze­nie oraz wrę­cze­nie no­mi­na­cji eks­per­tom, któ­rzy wej­dą w je­go skład ze­spó­łu ds. wy­so­ko­tem­pe­ra­tu­ro­wych re­ak­to­rów ją­dro­wych. Po­wo­ła­nie Ze­spo­łu to jed­no­cze­śnie mo­ment roz­po­czę­cia prac nad pierw­szym, od cza­su trans­for­ma­cji ustro­jo­wej Pol­ski, tak zna­czą­cym pro­gra­mem ba­dań nad no­wy­mi tech­no­lo­gia­mi re­ak­to­ro­wy­mi. Sta­wia to tym sa­mym nasz kraj w gro­nie państw wdra­ża­ją­cych najbar­dziej za­awan­so­wa­ne tech­no­lo­gie ją­dro­we.

– Ener­ge­ty­ka to dzie­dzi­na wy­ma­ga­ją­cą pla­no­wa­nia stra­te­gicz­ne­go. Dla­te­go rów­no­le­gle do re­ali­za­cji Pro­gra­mu Pol­skiej Ener­ge­ty­ki Ją­dro­wej, zde­cy­do­wa­li­śmy o za­ini­cjo­wa­niu in­ten­syw­nych prac na rzecz zba­da­nia po­ten­cja­łu roz­wo­ju no­wych tech­no­lo­gii re­ak­to­ro­wych w Pol­sce – pod­kre­śla Jó­zef So­bo­lew­ski dy­rek­tor De­par­ta­men­tu Ener­gii Ją­dro­wej ME. 

Człon­ko­wie ze­spo­łu to do­świad­cze­ni eks­per­ci w swo­ich dzie­dzi­nach z ta­kich in­sty­tu­cji jak Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych, Ener­go­pro­jekt-War­sza­wa S A., czy Pro­chem S A. Ich za­da­niem bę­dzie przed­sta­wie­nie re­ko­men­da­cji naj­efek­tyw­niej­szej ścież­ki wy­ko­rzy­sta­nia moż­li­wo­ści ro­dzi­mej na­uki i bi­zne­su w tym przed­się­wzię­ciu oraz ana­li­zę po­ten­cja­łu ryn­ko­we­go wdro­że­nia tej tech­no­lo­gii, pro­duk­cji i sprze­da­ży.

Mi­ni­ster­stwo Ener­gii pod­ję­ło de­cy­zję o roz­po­czę­ciu pro­jek­tu oce­ny po­ten­cja­łu HTR z uwa­gi na moż­li­wo­ści, ja­kie da­je ta tech­no­lo­gia, a w szcze­gól­no­ści jej ogrom­ną war­tość dla za­sto­so­wań prze­my­sło­wych, o cha­rak­te­rze ko­ge­ne­ra­cyj­nym. HTR pra­cu­je w bar­dzo wy­so­kiej tem­pe­ra­tu­rze rzę­du 500-1000oC, co po­zwa­la na wy­ko­rzy­sta­nie go przede wszyst­kim ja­ko źró­dło cie­pła prze­my­sło­we­go. Po­zwo­li to m.in. w przy­szło­ści na znacz­ną re­duk­cję im­por­tu ga­zu ziem­ne­go uży­wa­ne­go ja­ko źró­dła cie­pła w prze­my­śle che­micz­nym.

– Chce­my by Pol­ska bu­do­wa­ła swo­ją prze­wa­gę kon­ku­ren­cyj­ną na za­awan­so­wa­nych tech­no­lo­giach eks­por­to­wych, a nie ta­niej si­le ro­bo­czej. HTR mo­że być swo­istą „uciecz­ką do przo­du” na ryn­ku pa­liw i ener­gii – pod­kre­śla So­bo­lew­ski.

Za­in­te­re­so­wa­nie udzia­łem w pol­skim przed­się­wzię­ciu wy­ra­zi­ły już fir­my bry­tyj­skie i fran­cu­skie agen­cje rzą­do­we. Pro­wa­dzo­no rów­nież roz­mo­wy z bry­tyj­skim De­par­ta­men­tem Ener­gii i Zmian Kli­ma­tu, oraz ame­ry­kań­skim De­par­ta­men­tem Ener­gii. Prze­wod­ni­czą­cy ze­spo­łu, prof. Grze­gorz Wroch­na z NCBJ za­zna­cza, że na świe­cie po­wsta­ło już kil­ka re­ak­to­rów ba­daw­czych w tech­no­lo­gii HTR chło­dzo­nych ga­zo­wym he­lem.

– Ce­lem pol­skie­go pro­jek­tu jest wdro­że­nia ta­kich re­ak­to­rów ja­ko źró­dła cie­pła dla prze­my­słu. Jed­no­cze­śnie chce­my jed­nak pro­wa­dzić pra­ce ba­daw­cze nad jesz­cze bar­dziej no­wa­tor­ski­mi roz­wią­za­nia­mi. Tak wła­śnie po­win­na wy­glą­dać efek­tyw­na współ­pra­ca na­uki z prze­my­słem: du­że in­we­sty­cje w spraw­dzo­nych tech­no­lo­giach po­win­ny na­pę­dzać wdro­że­nia pi­lo­ta­żo­we no­wych tech­no­lo­gii i pra­ce ba­daw­cze nad tech­no­lo­gia­mi przy­szło­ści. – wy­ja­śnia prof. Wrochna.

Członkowie zespołu ds. wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych w gmachu Ministerstwa Energii