URAN DLA PROJEKTU BNCT W NCBJ

URAN DLA PROJEKTU BNCT

Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych (NCBJ) za­ku­pi­ło płyt­ki urano­we nie­zbęd­ne do pro­wa­dze­nia ba­dań nad te­ra­pią bo­ro­wo-neu­tro­no­wą (BNCT). Kon­trakt z ro­syj­ską fir­mą TVEL pod­pi­sa­no na od­by­wa­ją­cych się tar­gach ATOMEXPO w Mo­skwie.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych oficjalnie poinformowało o podpisaniu kontraktu z rosyjską firmą TVEL na dostawę płytek uranowych. Transakcja została zawarta podczas targów ATOMEXPO odbywających się w Moskwie w dniach 30.05-01.06.2016.

Płytki są niezbędnym elementem konwertera, dzięki któremu wiązka neutronów emitowanych ze rdzenia reaktora MARIA osiągnie energię epitermiczną. Jest to kolejny krok w przygotowaniu stacji badawczo-treningowej BNCT powstającej w Świerku.

Więcej na ten temat w oficjalnej informacji prasowej NCBJ: CZYTAJ