Granty

 • dr Jacek Sza­bel­ski
  Pomiar pro­mie­nio­wa­nia kosmicz­nego naj­wyż­szych ener­gii w ramach Współ­pracy
  JEM-EUSO – przy­go­to­wa­nie ele­men­tów detek­tora, wyko­na­nie pomia­rów
  i ana­liza danych.

  Grant NCN nr UMO-2017/27/B/ST9/02162
  Ter­min reali­za­cji: 17.07.2018 – 16.07.2021
 • Anna Zwo­liń­ska
  Bada­nie pola­ry­za­cji foto­nów gamma pocho­dzą­cych z roz­bły­sków gamma na pod­sta­wie symu­la­cji kom­pu­te­ro­wych detek­cji foto­nów w eks­pe­ry­men­cie sate­li­tar­nym POLAR
  Grant NCN nr 2015/17/N/ST9/03556
  Ter­min reali­za­cji: 17.03.2016 – 16.03.2017
 • Zbi­gniew Ple­ba­niak
  Ekspe­ry­ment EUSO-TA – kali­bra­cja detek­tora i pomiary pro­mie­nio­wa­nia
  kosmicz­nego naj­wyż­szych ener­gii w koin­cy­den­cji z eks­pe­ry­men­tem Tele­scope Array

  Grant NCN nr 2015/19/N/ST9/03708
 • Zbi­gniew Ple­ba­niak
  Bada­nie wpływu para­me­trów modeli oddzia­ły­wań wiel­kich ener­gii na roz­wój
  WPA i moż­li­wo­ści pomia­rowe eks­pe­ry­mentu JEM-EUSO

  Grant NCN nr 2016/20/T/ST9/00589