Teleskop JEM-EUSO

25 Spo­tka­nie Mię­dzy­na­ro­do­wej Współ­pracy JEM-EUSO w Łodzi w dniach 10–14 czerwca 2019 r.

Orga­ni­zu­jemy 25 Spo­tka­nie Mię­dzy­na­ro­do­wej Współ­pracy JEM-EUSO w dniach 10–14 czerwca 2019 r. w Łodzi w Cen­trum Współ­pracy Mię­dzy­na­ro­do­wej Poli­tech­niki Łódz­kiej przy ul. Żwirki 36.
Uczest­ni­ków Współ­pracy zapra­szamy na stronę jem-euso-25.u. lodz. pl
Opłata kon­fe­ren­cyjna wynosi 430 zł.

Mię­dzy­na­ro­dowa Współ­praca JEM-EUSO

Joint Expe­ri­ment Mis­sions – Extreme Uni­verse Space Labo­ra­tory

reali­zuje misję kosmiczną poświę­coną bada­niom pro­mieni kosmicz­nych o naj­wyż­szej ener­gii. JEM EUSO jest nowym typem obser­wa­to­rium astro­no­micz­nego – tele­sko­pem, który detek­cję prze­pro­wa­dza patrząc na pasmo flu­ore­scen­cji wytwa­rzane, gdy nała­do­wana cząstka oddzia­łuje z ziem­ską atmos­ferą.

Obserwacje cząstek najwyższych energii przez teleskop JEM-EUSO

Obserwacje cząstek najwyższych
energii przez teleskop JEM-EUSO

Przeprowadziliśmy kilka testowych eksperymentów:

EUSO-Balloon - kilkunastogodzinny lot na wysokości ok. 38 km pokazał metodę pomiaru źródeł światła poruszających się w polu widzenia z prędkością światła (emitowane fotony rozproszenia Rayleigha z emitowanej poziomo silnej wiązki laserowej emitowanej z helikoptera);
EUSO-TA - wspólne pomiary WPA z eksperymentem Telescope Array w Utah.

EUSO-SPB – kil­ku­na­sto­dniowy lot balonu NASA (Super Pres­sure Bal­loon).
W tym i przy­szłym roku Mini-EUSO będzie badać nocną emi­sję atmos­fery w zakre­sie UV z pokładu ISS (bada­nie tła dla dużego eks­pe­ry­mentu).
Przy­go­to­wy­wany jest kolejny długi lot balo­nowy EUSO-SPB2 (prze­wi­dy­wany ter­min to 2020/2021), w cza­sie badań powin­ni­śmy zmie­rzyć WPA i rów­nież pęki gene­ro­wane przez neu­trina wiel­kich ener­gii wycho­dzące z powierzchni Ziemi. Pla­no­wane są duże eks­pe­ry­menty: K-EUSO na ISS z ter­mi­nem lotu ok. 2025 r. i POEMMA (2 rów­no­cze­śnie dzia­ła­jące tele­skopy nie zwią­zane z ISS).
We Współ­pracy JEM-EUSO uczest­ni­czy ponad 300 naukow­ców z 16 państw i z ponad 80 insty­tu­cji nauko­wych.

Udział w eks­pe­ry­men­cie JEM-EUSO

W 2009 r. pol­ska grupa weszła w skład kola­bo­ra­cji JEM-EUSO

Pla­no­wane zada­nia pol­skiej grupy:

HVPS

  • Symu­la­cje roz­woju Wiel­kich Pęków Atmos­fe­rycz­nych w atmos­fe­rze
  • Bada­nia zja­wisk świetl­nych w atmos­fe­rze (tzw. TLE – Tran­sient Lumi­nous Events)
  • Ana­liza danych obser­wa­cyj­nych
  • Zasi­la­cze wyso­kiego napię­cia do foto­po­wie­la­czy

Fotopowielacz HVPS Fotopowielacz HVPS

Eksperymenty testowe

W łódzkiej Pracowni Fizyki Promieniowania Kosmicznego został zaprojektowany i zbudowany układ zasilania wysokiego napięcia dla fotopowielaczy teleskopu JEM-EUSO. Jego działanie zostało sprawdzone w dwóch testowych eksperymentach: naziemnym eksperymencie EUSO-TA, w którym detektor EUSO pracował przy aparaturze do rejestracji Wielkich Pęków Atmosferycznych na pustyni w Utah (USA), oraz w eksperymencie balonowym EUSO-Balloon, w którym moduł EUSO rejestrował promieniowanie UV w atmosferze w trakcie kilku godzin lotu na wysokości ok. 40 km.

 

EUSO at Super Pressure Balloon

Eksperyment balonowy EUSO-Balloon

24 kwiet­nia 2017 r. z bazy w Wanaka w Nowej Zelan­dii wystar­to­wał kolejny balo­nowy eks­pe­ry­ment testowy EUSO-SPB (EUSO at Super Pres­sure Bal­loon) pro­wa­dzony we współ­pracy z NASA.

Detek­tor EUSO został tym razem wynie­siony na wyso­kość ok. 33 km, a lot balonu wokół Antark­tydy pla­no­wany jest na ok. 100 dni. Długi czas eks­po­zy­cji umoż­liwi pierw­szą w histo­rii reje­stra­cję Wiel­kiego Pęku Atmos­fe­rycz­nego nie z powierzchni Ziemi, ale „z góry” ze szczytu atmos­fery.

Ilustracje: 
Obserwacje cząstek najwyższych energii przez teleskop JEM-EUSO
Fotopowielacz HVPS
Fotopowielacz HVPS
Eksperyment balonowy EUSO-Balloon