Warsztaty Masterclasses

XV Mię­dzy­na­ro­dowe Warsz­taty
MASTERCLASSES 2020

Fizyka czą­stek ele­men­tar­nych

nie odbędą się w Pozna­niu z powodu pan­de­mii

  Masterclasses_logo

LHC – Wielki Zder­zacz Hadro­nówCERN-ie (CERN to Euro­pej­ska Orga­ni­za­cja Badań Jądro­wych, naj­więk­sze cen­trum fizyki czą­stek na świe­cie) działa od paździer­nika 2009 r. Przy­spie­szane w LHC cząstki są ufor­mo­wane w prze­ciw­bieżne wiązki. Ekspe­ry­menty, wiel­kie detek­tory czą­stek, mie­rzą skutki zde­rzeń czą­stek nala­tu­ja­cych z prze­ciw­nych stron. W latach 2011/2012 pro­tony były przy­spie­szane do ener­gii ok. 3.5 TeV. Od 2015 r. dostępne są wiązki pro­to­nów o ener­giach 6.5 TeV.
W lipcu 2012 r. dzia­ła­jące przy LHC eks­pe­ry­menty ATLAS i CMS ogło­siły odkry­cie nowej cząstki, która mogła być długo ocze­ki­wa­nym bozo­nem Hig­gsa. Szcze­gó­łowa ana­liza zebra­nych danych poka­zała, że wiele jej wła­sno­ści jest zgod­nych z prze­wi­dy­wa­niami Modelu Stan­dar­do­wego; obec­nie cząstka ta jest uzna­wana za „bozon Hig­gsa”.
Odkry­cie bozonu Hig­gsa przy­nio­sło Nagrodę Nobla w 2013 r. Pete­rowi Hig­g­sowi i Fran­cois Engler­towi, któ­rzy prze­wi­dzieli ist­nie­nie tej cząstki i wyja­śnili, jak dzięki niej inne cząstki zyskują masę.
Warsz­taty Masterc­las­ses mają przy­bli­żyć uczest­ni­kom cel pro­wa­dzo­nych w CERN-ie badań, spo­dzie­wane wyniki eks­pe­ry­men­tów i metody pracy fizy­ków.
W tym roku ucznio­wie będą wła­sno­ręcz­nie ana­li­zo­wać nowe dane z detek­to­rów LHC, w naszym przy­padku będą to dane z eks­pe­ry­mentu ATLAS (Łódź i Poznań).
Pla­nu­jemy prze­pro­wa­dze­nie dwóch edy­cji warsz­ta­tów:

 • w pią­tek 28 lutego 2020 r. w Łodzi
  w Insty­tu­cie Fizyki Poli­tech­niki Łódz­kiej
  (ul. Wól­czań­ska 219)
 • we wto­rek 24 marca 2020 r. w Pozna­niu
  w Zespole Szkół Łącz­no­ści (ul. Prze­ła­jowa 4) – nie odbędą się w Pozna­niu z powodu pan­de­mii

Warsz­taty są adre­so­wane do uczniów szkół ponad­gim­na­zjal­nych (w wieku 15–19 lat). Zapra­szamy przede wszyst­kim tych, któ­rzy nie brali udziału w takich warsz­ta­tach w latach poprzed­nich.

Krót­kie infor­ma­cje o warsz­ta­tach:

 • warsz­taty są mię­dzy­na­ro­dowe (zaję­cia po pol­sku, wide­okon­fe­ren­cja po angiel­sku)
 • warsz­taty trwają jeden cały dzień (od 10.00 do 17:00)
 • doty­czą CERNu, fizyki czą­stek ele­men­tar­nych – pod­sta­wo­wych „kawał­ków” świata mate­rial­nego; uczest­nicy dowie­dzą się, jakie to kawałki, nauczą się nie­które z nich roz­po­zna­wać, sami prze­pro­wa­dzą bada­nia na pod­sta­wie praw­dzi­wych danych z CERNu z eks­pe­ry­men­tów LHCb (Łódź) i ATLAS (Poznań)
 • na zakoń­cze­nie będzie łącz­ność wideo z CERNem i innymi ośrod­kami w Euro­pie, gdzie ucznio­wie wyko­nali podobne zada­nia w tym samym cza­sie; będzie można porów­nać wyniki, prze­dys­ku­to­wać itp. http://www.phy­sic­sma­sterc­las­ses.org/in­dex.php?cat=sche­dule
 • prze­wi­dy­wany koszt udziału 30 zł