Współpraca podziemnych laboratoriów BSUIN

The Bal­tic Sea Under­gro­und Inno­va­tion Network

NCBJ, siłami Pra­cowni Fizyki Pro­mie­nio­wa­nia Kosmicz­nego w Łodzi, bie­rze udział w pro­jek­cie BSUIN. Pro­jekt uzy­skał finan­so­wa­nie w ramach pro­gramu UE „INTERREG Bal­tic Sea Region”.

BSUIN ma uczy­nić labo­ra­to­ria bar­dziej dostęp­nymi dla inno­wa­cji, roz­woju biznesu i nauki, stwo­rzyć sieć łączącą pod­ziemne labo­ra­to­ria (także te mniej znane, a nawet poten­cjalne miej­sca na labo­ra­to­ria) w kra­jach poło­żo­nych wokół Morza Bał­tyc­kiego. Głów­nym celem jest opra­co­wa­nie wspól­nych stan­dar­dów dla opisu labo­ra­to­riów (obej­muje to wszyst­kie ważne para­me­try pod­ziemnego labo­ra­to­rium, takie jak cha­rak­te­ry­styki infrastruk­tu­ralne, struk­tu­ralne, geo­fi­zyczne lub orga­ni­za­cyjne). Ma to w zało­że­niu ulep­szać pod­ziemne obiekty jako śro­do­wi­sko pracy, a co za tym idzie zapew­nić bar­dziej efek­tywne wyko­rzy­sta­nie zaso­bów tech­nicz­nych i wie­dzy spe­cja­li­stycz­nej, ofe­ru­jąc więk­szą róż­no­rod­ność ulep­szo­nych usług i inno­wa­cji.

Grupa z Łodzi odpo­wie­dzialna jest w pro­jek­cie za cha­rak­te­ry­stykę labo­ra­to­riów ze względu na tło od pro­mie­nio­wa­nia joni­zu­ją­cego.