Centrum Doskonałości NOMATEN

Celem projektu NOMATEN jest stworzenie silnego centrum naukowego, które korzystając z unikatowej jądrowej struktury badawczej i doświadczenia naukowców z Polski i innych krajów europejskich będzie prowadzić badania i przygotowywać produkcję najwyższej klasy innowacyjnych materiałów przydatnych do pracy w ekstremalnie tudnych warunkach w przemyśle i medycynie.

Cel ten ma być osiągnięty przez stworzenie międzynarodowego konsorcjum, w którym następujący partnerzy będą dzielić się doświadczeniem i wzajemnie wspierać wykorzystując dostępne im możliwości:

  • Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), Poland;
  • Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA), France;
  • Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy (VTT), Finland.

Otrzymają wsparcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Będą realizowane dwa główne cele:

  • badania nowatorskich materiałów odpornych na wysokie temperatury, korozję, promieniowanie (zwłaszcza neutronowe) do zastosowań w przemyśle jądrowym, chemicznym i innych,
  • badania i wytwarzanie nowoczesnych radiofarmaceutyków dla zastosowań w medycynie.

 

This strategy will enable the CoE to address specific research and innovation needs of Poland and Europe in the fields of material sciences, harsh-environment industrial processes, and nuclear medicine.

 

 

Koncepcja centrów doskonałości przewiduje przede wszystkim budowę silnych, dobrze finansowanych zespołów naukowych. Mają one korzystać głównie z istniejącej już infrastruktury badawczej instytucji powołujących oraz z licznych laboratoriów otwartych, dających dostęp do swoich urządzeń w drodze konkursu projektów i/lub na zasadzie wynajmu. NCBJ udostępni Centrum reaktor badawczy Maria wraz z modernizowanym właśnie laboratorium neutronografii, a także moce i kompetencje obliczeniowe Centrum Informatycznego Świerk, infrastrukturę Laboratorium Badań Materiałowych oraz laboratoria i doświadczenia wdrożeniowe i biznesowe Ośrodka Radioizotopów POLATOM. Za niecałe trzy lata naukowcy będą mogli skorzystać także z urządzeń budowanego właśnie Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie „CERAD” wyposażonego m.in. w nowoczesny cyklotron oraz z centrum innowacyjno-wdrożeniowego przemysłowych technik radiacyjnych CentriX wyposażonego w zaawansowaną aparaturę do badań radiograficznych. Na mapie drogowej polskiej infrastruktury badawczej znajdują się też kolejne inwestycje w Świerku, które mogą mieć zastosowanie w badaniach naukowców NOMATEN

Status: 
Aktualny/Current