Menu odnośników dodatkowych

Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie – CERAD

Inauguracja Studiów Doktoranckich RadFarm

Inauguracja studiów RadFarm (foto: Marcin Jakubowski / NCBJ)
4 października zainaugurowano w Świerku studia doktoranckie w ramach projektu RadFarm - Radiofarmaceutyki dla ukierunkowanej molekularnie diagnostyki i terapii medycznej. 17 słuchaczy będzie uczęszczało na zajęcia i prowadziło własne badania w czterech współpracujących jednostkach naukowych. Studia są dofinansowane z programu POWER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. ----

Kontrola jakości peptydów znakowanych izotopami promieniotwórczymi była tematem warsztatów MAEA

W dniach 4-8 czerwca 2018 r gościliśmy w NCBJ, Ośrodku Radioizotopów POLATOM, uczestników międzynarodowych warsztatów „Technical Meeting on Production and Quality Control of Theranostic Labelled Peptides”. Celem spotkania była wymiana informacji na temat najnowszych osiągnięć. W warsztatach uczestniczyli słuchacze z 11 krajów. ----

O projekcie CERAD na konferencji NOMATEN

W ramach trzydniowej konferencji roboczej NOMATEN Scientific Workshop (Świerk, 15-17.05.2018 r.) zorganizowano sesję równoległą młodych badaczy radiofarmaceutyków oraz sesję plenarną dotyczącą radiofarmaceutyków, która zakończyła się dyskusją okrągłego stołu. Na obu sesjach wygłoszono w sumie kilkanaście referatów, w tym trzy referaty plenarne. ----

Wkrótce powinno się zakończyć przygotowywanie terenu pod budynek CERAD

CERAD: przygotowywanie terenu (foto: Marek Pawłowski / NCBJ)
W Świerku trwają prace na placu budowy Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie „CERAD”. W miejscu, w którym powstanie trójkondygnacyjny budynek laboratorium, rozebrano starą kotłownię i usuwane są jej fundamenty. ----

Spotkanie inauguracyjne Rady Konsorcjum CERAD

2 mar­ca 2018 r. od­by­ło się spo­tka­nie in­au­gu­ra­cyj­ne Ra­dy Kon­sor­cjum CERAD. Przed­sta­wi­cie­le sze­ściu in­sty­tu­cji wspól­nie re­ali­zu­ją­cych pro­jekt spo­tka­li się w Śro­do­wi­sko­wym La­bo­ra­to­rium Cięż­kich Jo­nów Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. ----

Strony