Sprzedaż budynków kontenerowych

 

Oferent:  Komi­sja ds. Likwi­da­cji skład­ni­ków majątku NCBJ

Opis oferty:

Komi­sja ds. Likwi­da­cji skład­ni­ków majątku NCBJ zgła­sza do sprze­da­nia zestaw 26 metalowych kontenerów – bud. 94 oraz zestaw 6 kontenerów – bud. 61a wraz z ich demontażem.

Koszty rozbiórki, demontażu, utylizacji pozostałości wnętrza budynków oraz transportu obciążają kupującego. Możliwość wizji lokalnej po uprzednim ustaleniu terminu.

O wybo­rze oferty zade­cy­duje naj­wyż­sza cena. Sprze­da­jący zastrzega sobie moż­li­wość odstą­pie­nia od sprze­daży.

Kontakt:

Zain­te­re­so­wa­nych pro­simy o skła­da­nie ofert zakupu na adres e-mail: monika.kali­now­ska­@ncbj.gov.pl

Osoba do kon­taktu: Monika Kali­now­ska tel. 22 273 15 80

 

Data publikacji: 
25 Maj 2023 - 09:30
Termin zbierania ofert: 
30 sty 2024 - 23:45
Ilustracje: 
bud.94
bud.94
bud.61a
bud.61a