Sprzedaż zbiorników na olej

Oferent:  Komi­sja ds. Likwi­da­cji skład­ni­ków majątku NCBJ

Opis oferty:

Komi­sja ds. Likwi­da­cji skład­ni­ków majątku NCBJ zgła­sza do sprze­da­nia zbiorniki na olej opałowy 3000 litrów - 3 szt. Posiadamy 1 szt. zbrojonego oraz 2 szt. zbiorników niezbrojonych. Plastikowe zbiorniki są zdemontowane z kotłowni.

Cena minimalna: 1000 zł/szt.- zbiornik zbrojony; 900 zł/ szt. zbiornik niezbrojony

Zain­te­re­so­wa­nych pro­simy o skła­da­nie ofert zakupu na adres e-mail: monika.kali­now­ska­@ncbj.gov.pl

Osoba do kon­taktu: Monika Kali­now­ska tel. 22 273 15 80 
O wybo­rze oferty zade­cy­duje naj­wyż­sza cena. Odbiór i zała­du­nek we wła­snym zakre­sie kupu­ją­cego.

Sprze­da­jący zastrzega sobie moż­li­wość odstą­pie­nia od sprze­daży.

 

Data publikacji: 
6 lut 2023 - 08:00
Termin zbierania ofert: 
28 mar 2023 - 23:45