Archiwum prac doktorskich

Autor Rok obrony Tytuł
Bantsar Aliaksandr 2011 Ionization Cluster Size Distributions Created by Low Energy Electrons and Alpha Particles in Nanometric Track Segment in Gases
Batozskaya Varvara 2019 Measurement of CP observables in B0s →J/ψ φ decays at LHCb experiment
Berłowski Marcin 2013 Badanie rozpadów leptonowych mezonu η przy detektorze WASA
Bielewicz Marcin 2015 Spektrometria neutronów o energiach powyżej 10MeV w ołowiowo-uranowym zestawie eksperymentalnym
Boettcher Agnieszka 2019 Analiza procesów neutronowo-fizycznych reaktora energetycznego EPR metodą Monte Carlo
Brodziński Wojciech 2020 Konfiguracje równowagi w najcięższych jądrach atomowych i analiza procesów ich rozpadu
Chodukowski Tomasz 2012 Badanie parametrów i dynamiki plazmy w urządzeniu PF-1000 w fazach formowania i rozpadu kolumny plazmowej metodą wielo-kadrowej interferometrii laserowej
Czarnecka Agata 2012 Badanie zanieczyszczeń plazmy termojądrowej w tokamaku JET z zastosowaniem nowej techniki spektroskopowej z zakresu VUV
Deja Katarzyna 2016 Straty energii wysokoenergetycznego partonu w anizotropowej plaźmie kwarkowo-gluonowej
Dudžák Roman 2016 Implementation of the femtosecond polaro-interferometry in research on PALS facility, related to shock ignition concept of ICF
Fornalski Krzysztof 2012 Analiza wybranych danych dotyczących wpływu niskich dawek promieniowania jonizującego na organizmy
Fruboes Tomasz 2013 Search for neutral Higgs boson in H → ττ → μτjet final state in the CMS experiment
Gójska Aneta 2011 Jonizacja atomów Si tarczy aerożelowej oraz wychwyt elektronu i jonizacja pocisków 3He podczas procesów zderzeniowych
Ivanova-Stanik Irena 2020 Badania numeryczne transportu zanieczyszczeń w wyładowaniach na tokamaku JET ILW
Iwanowska-Hanke Joanna 2016 Badania porównawcze detektorów neutronów w warunkach kryzysu z 3He
Jakubowska Katarzyna 2012 Metody emisyjnej spektroskopii optycznej w zastosowaniu do badań gorącej plazmy w układach typu tokamak i Plasma-Focus
Jędrzejczak Karol 2011 Pomiar strumienia neutronów w Narodowym Laboratorium Gran Sasso
Jóźwik Przemysław 2017 Zastosowanie kanałowania jonów w analizie deformacji w kryształach
Kabirnezhad Monireh 2018 Improvement of Single Pion Production
Kalinowska Zofia 2014 Badanie transformacji energii promieniowania laserowego do fali uderzeniowej w procesie oddziaływania tego promieniowania z płaskimi tarczami masywnymiz różnych materiałów w odniesieniu do koncepcji udarowego zapłonu termojądrowego
Kasztelan Marcin 2019 Oddziaływania neutronów, porównanie pomiarów z symulacjami
Klimaszewski Konrad 2010 Determination of gluon polarisation in the nucleon from events with high-pT hadron pairs in COMPASS experiment
Kovalenko Oleksandr 2020 Pomiar widm mezonów π0 i η w zderzeniach pp przy energii √s = 13 TeV z użyciem spektrometru fotonów w eksperymencie ALICE w CERN na Dużym Zderzaczu Hadronów
Kowalski Paweł 2020 Projekt i optymalizacja paskowego tomografu PET opartego na technologii scyntylatorów plastikowych
Kwiatkowski Roch 2014 Analiza wyników najnowszych pomiarów jonów, elektronów i promieniowania widzialnego plazmy w układach PF-360 i PF-1000
Łaszyńska Ewa 2019 Badania kalibracyjne aparatury przeznaczonej do aktywacyjnej diagnostyki neutronów z reakcji syntezy jądrowej D-T w tokamaku JET
Łuczak Paweł 2012 Badanie mionów w wielkich pękach atmosferycznych przy pomocy Detektora Śladowego Mionów w eksperymencie KASCADE-Grande
Malinowska Aneta 2007 Badanie emisji protonów reakcji syntezy emitowanych z układu typu plasma focus
Malinowski Karol 2012 Badania eksperymentalnei komputerowe symulacje emisji jonów z akceleratora plazmowego RPI-IBIS
Małkiewicz Przemysław 2009 Modelling Cosmological Singularity with Compactified Milne Space
Nair Rahul Rama­chan­dran 2020 Bada­nie śla­dów ter­ma­li­za­cji w emi­sji czą­stek nała­do­wa­nych z uży­ciem zmien­nych stożka świetl­nego w zde­rze­niach ultra­re­la­ty­wi­stycz­nych cięż­kich jonów

Strony