Aktualne informacje dostępne są tutaj.

Festiwale i Pikniki

Jed­nym z za­dań NCBJ jest sze­rze­nie wie­dzy na te­maty zwią­za­ne z fi­zy­ką ją­dro­wą. Cho­dzi tu­taj nie tyl­ko o prze­ka­zy­wa­nie spo­łe­czeń­stwu wie­dzy o tym dzia­le na­uki sen­su stric­te, ale rów­nież (a mo­że przede wszyst­kim) o:

  • moż­li­wo­ściach za­sto­so­wa­nia do­rob­ku ją­dro­we­go w prak­ty­ce (za­rów­no w prze­my­śle jak i w ży­ciu co­dzien­nym),
  • moż­li­wo­ściach pro­du­ko­wa­nia ener­gii z wy­ko­rzy­sta­niem re­ak­cji ją­dro­wych,
  • od­dzia­ły­wa­niu pro­mie­nio­wa­nia na or­ga­ni­zmy ży­we (w tym rów­nież ko­ry­go­wa­nie błęd­nych in­for­ma­cji po­da­wa­nych w me­diach).

Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych bie­rze czyn­ny udział w po­pu­la­ry­za­cji wie­dzy na te­mat fi­zy­ki, tech­ni­ki oraz ener­ge­ty­ki ją­dro­wej mię­dzy in­ny­mi w ta­kich co­rocz­nych im­prezach jak War­szaw­ski Fe­sti­wal Nau­ki (w tym ro­ku już XX) i Pik­nik Nau­ko­wy, na któ­rym od­wie­dza­ją­cych za­pra­sza­my do na­szych sto­isk, gdzie pre­zen­tu­je­my eks­po­na­ty zwią­za­ne z fi­zy­ką ją­dro­wą i wy­ja­śnia­ją­ce pod­sta­wo­we jej pra­wa. Du­żym za­in­te­re­so­wa­niem cie­szy się też praw­dzi­wy sy­mu­la­tor elek­trow­ni ato­mo­wej.

W cza­sie im­prez po­pu­lar­no­nau­ko­wych nie bra­ku­je też wy­kła­dów i se­mi­na­riów przy­go­to­wy­wa­nych przez pra­cow­ni­ków NCBJ. Za­chę­ca­my wszyst­kich do oso­bi­ste­go kon­tak­tu z na­ukow­ca­mi NCBJ, któ­rzy chęt­nie od­po­wia­da­ją na wszel­kie py­ta­nia drę­czą­ce za­rów­no mło­dzież jak i oso­by do­ro­słe – go­ści tych im­prez.