KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w Narodowym Centrum Badań Jądrowych

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) z siedzibą w Otwocku (05-400), przy ul. Andrzeja Sołtana 7.
 2. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, czy też  przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w NCBJ, drogą elektroniczną za pomocą adresu iod@ncbj.gov.pl.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na NCBJ;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami;
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej  zgody w zakresie i celu określonym w jej treści.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z NCBJ przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest NCBJ.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w NCBJ Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.