Sympozjum Narodowego Centrum Badań Jądrowych 2016

Miejsce: 
Park Naukowo-Technologiczny w Świerku
Data: 
śr., 2016-10-05 09:00

Ser­decz­nie za­pra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w te­go­rocz­nym Sym­po­zjum, pod­su­mo­wu­ją­cym na­sze osią­gnie­cia po­łą­czo­nym z 5-le­ciem po­wo­ła­nia NCBJ w obec­nej po­sta­ci, któ­re od­bę­dzie się 5 pa­ździer­ni­ka 2016 r. w Świer­ku w sa­li kon­fe­ren­cyj­nej Par­ku Nau­ko­wo Tech­no­lo­gicz­ne­go.

W pro­gramie prze­wi­dzia­ne jest min. wrę­cze­nie dy­plo­mów za osią­gnię­cia na­uko­we, tech­nicz­ne i or­ga­ni­za­cyj­ne wy­róż­nio­ne w 2015 ro­ku, pre­zen­ta­cje osią­gnięć na­uko­wych oraz kil­ku naj­waż­niej­szych pro­jek­tów wy­zna­cza­ją­cych przy­szły roz­wój In­sty­tu­tu.

Dy­rek­cja NCBJ

Pro­gram Sym­po­zjum NCBJ

Tytuły są linkami do plików prezentacji.

9:00 – 9:15

dr hab. inż. Krzysz­tof Ku­rek

Wy­stą­pie­nie Dy­rek­to­ra NCBJ

9:15 – 9:30

dr hab. inż. Krzysz­tof Ku­rek

Wrę­cze­nie dy­plo­mów za pra­ce wy­róż­nio­ne w 2015 ro­ku

9:30 – 9:55

prof. dr hab. Mi­chał Spa­liń­ski

Hy­dro­dy­na­mi­ka pla­zmy kwar­ko­wo – glu­ono­wej

9:55 – 10:20

dr Sła­wo­mir Po­temp­ski

Bez­pie­czeń­stwo ją­dro­we a po­dej­mo­wa­nie de­cy­zji

10:20 – 10:45

dr Ja­ro­sław Że­brow­ski

De­tek­to­ry ty­pu Cze­ren­ko­wa w ba­da­niach to­ka­ma­ków

10:45 – 11:15

Prze­rwa ka­wo­wa

11:15 – 11:40

mgr Da­riusz Paw­lak

CERAD – Cen­trum Pro­jek­to­wa­nia i Syn­te­zy Ra­dio­far­ma­ceu­ty­ków Ukie­run­ko­wa­nych Mo­le­ku­lar­nie

11:40 – 12:05

prof. dr hab. Grze­gorz Wroch­na

Wy­so­ko­tem­pe­ra­tu­ro­we re­ak­to­ry ją­dro­we szan­są dla pol­skiej na­uki i prze­my­słu

12:05 – 12:30

dr Łu­kasz Bar­to­sik

Wy­so­ko­stru­mie­nio­wa wiąz­ka neu­tro­nów do ba­dań bio­me­dycz­nych i ma­te­ria­ło­wych. Te­ra­pia prze­ciw­no­wo­two­ro­wa BNCT

(wersja .pptx)

12:30 – 12:55

dr En­ri­co Ses­so­lo

Par­tic­le the­ory: Bay­esFITS and bey­ond (in En­glish)

12:55 – 14:00

Po­czę­stu­nek