Sympozjum NCBJ

Miejsce: 
NCBJ, Otwock-Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7
Data: 
czw., 2019-05-30 10:00 do 16:00

Zapra­szamy pra­cow­ni­ków naszego Insty­tutu do wzię­cia udziału w Sym­po­zjum NCBJ, które odbę­dzie się w dniu 30 maja br. (czwar­tek) w godzi­nach 10–16 w Świerku oraz nie­for­mal­nym spo­tka­niu przy grillu, które roz­pocz­nie się po zakoń­cze­niu Sym­po­zjum.

Udział w Sym­po­zjum osób, które zde­kla­ro­wały się jako „pro­wa­dzące dzia­łal­ność naukową”, jest obo­wiąz­ko­wy­/wy­soce wska­zany, ale ser­decz­nie zapra­szamy rów­nież pozo­sta­łych pra­cow­ni­ków.

Prze­wi­dy­wany jest trans­port auto­bu­sami ZTS z War­szawy (Pasteura) przed semi­na­rium, jak i trans­port po zakoń­cze­niu grilla (ok. godz. 18.00) do Otwocka i War­szawy.

Szcze­góły doty­czące pro­gramu nauko­wego i logi­styki całego wyda­rze­nia zostaną podane w kolej­nych mailach. W tej chwili pro­simy o zare­zer­wo­wa­nie daty w Pań­stwa kalen­da­rzach.

Łączymy ser­deczne pozdro­wie­nia

Ewa Ron­dio

Krzysz­tof Kurek

Marek Paw­łow­ski