Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych (LPD)

ul. Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock, Świerk
tel. sekretariat: +48 22 27 31 032
tel. dozymetria (całodobowy): +48 22 27 31 034
fax: +48 22 27 31 200
e-mail: lpd@ncbj.gov.pl
www: http://lpd.ncbj.gov.pl/

Kierownictwo zakładu

Informacje podstawowe

Labo­ra­to­rium Pomia­rów Dozy­me­trycz­nych zaj­muje się oceną oddzia­ły­wa­nia ośrodka jądro­wego Świerk na oto­cze­nie oraz moni­to­rin­giem nara­że­nia na pro­mie­nio­wa­nie joni­zu­jące per­so­nelu NCBJ.

LPD świad­czy na rzecz podmio­tów zewnętrz­nych usługi z zakresu wzor­co­wa­nia apa­ra­tury dozy­me­trycz­nej, pomia­rów dozy­me­trycz­nych oraz szko­leń i eks­per­tyz z zakresu dozy­me­trii i ochrony radio­lo­gicz­nej.

Zakres działania Laboratorium

 • Moni­to­ring śro­do­wi­ska i nad­zór radio­lo­giczny terenu ośrodka jądro­wego Świerk (w tym ana­lizy pró­bek śro­do­wi­sko­wych i dozy­me­tryczne pomiary ope­ra­cyjne), a także ocena wpływu ośrodka na oto­cze­nie;
 • Orga­ni­za­cja i pro­wa­dze­nie cało­do­bo­wej służby dozy­me­trycznej na tere­nie ośrodka Świerk;
 • Wzor­co­wa­nie (kali­bra­cja) dozy­me­trycznej apa­ra­tury kon­tro­lno-pomia­ro­wej pro­mie­nio­wa­nia gamma i neu­tro­no­wego, a także mier­ni­ków ska­żeń powierzch­nio­wych alfa- i beta- pro­mie­nio­twór­czych;
 • Moni­to­ring nara­że­nia wewnętrz­nego per­so­nelu za pomocą Licz­nika Pro­mie­nio­wa­nia Ciała Czło­wieka, Licz­nika Pro­mie­nio­wa­nia Tar­czycy i pomia­rów radio­che­micz­nych moczu a także ocenę rów­no­waż­nej i sku­tecz­nej dawki obcią­ża­ją­cej;
 • Kon­trola stanu nara­że­nia pra­cow­ni­ków Insty­tutu oraz pro­wa­dze­nie reje­stru dawek indy­wi­du­al­nych pro­mie­nio­wa­nia joni­zu­ją­cego
 • Utrzy­ma­nie i roz­wój wzor­co­wych pól pro­mie­nio­wa­nia joni­zu­ją­cego
 • Kon­trola ruchu i ewi­den­cji źró­deł i odpa­dów pro­mie­nio­twór­czych w Insty­tu­cie
 • Ozna­cza­nie stę­że­nia aktyw­no­ści radonu (222Rn) w powie­trzu metodą detek­to­rów pasyw­nych;
 • Pro­wa­dze­nie prac w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa radia­cyj­nego obiek­tów jądro­wych, akce­le­ra­to­ro­wych i izo­to­po­wych;
 • Pro­wa­dze­nie prac badaw­czych i wyko­ny­wa­nie eks­per­tyz w zakre­sie ochrony przed pro­mie­nio­wa­niem na rzecz ener­ge­tyki jądro­wej w Pol­sce oraz udział w pra­cach kra­jo­wych i zagra­nicz­nych orga­ni­za­cji ochrony radio­lo­gicz­nej;
 • Pro­wa­dze­nie szko­leń w zakre­sie ochrony przed pro­mie­nio­wa­niem joni­zu­ją­cym.

Labo­ra­to­rium posiada doświad­czoną kadrę pra­cow­ni­ków o wyso­kich kwa­li­fi­ka­cjach, nowo­cze­sną apa­ra­turę i stale roz­wija zakres swo­ich usług.

Struktura organizacyjna Zakładu

 

Labo­ra­to­rium Pomia­rów Dozy­me­trycz­nych jest akre­dy­to­wane przez Pol­skie Cen­trum Akre­dy­ta­cji, zgod­nie z wyma­ga­niami normy PN/EN ISO IEC 17025 w zakre­sie:

  • prowadzenie prac w zakresie bezpieczeństwa radiacyjnego obiektów jądrowych, akceleratorowych i izotopowych,
  • prowadzenie prac badawczych i wykonywanie ekspertyz w zakresie ochrony przed promieniowaniem na rzecz energetyki jądrowej w Polsce oraz udział w pracach krajowych i zagranicznych organizacji ochrony radiologicznej,
  • prowadzenie monitoringu radiologicznego na terenie i w otoczeniu ośrodka Świerk oraz na terenie i w okolicy Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie,
  • ocena radiologicznego wpływu ośrodka Świerk na otoczenie,
  • organizacja i prowadzenie całodobowej służby dozymetrycznej na terenie ośrodka Świerk,
  • wzorcowanie przyrządów dozymetrycznych, w tym wzorcowań objętych akredytacją,
  • utrzymanie i rozwój wzorcowych pól promieniowania jonizującego,
  • przeprowadzanie pomiarów skażeń ludzi i skażeń środowiska oraz ocen narażenia, w tym badań objętych akredytacją,
  • prowadzenie bazy danych wykonywanych pomiarów skażeń pracowników,
  • środowiska i wzorcowań zestawów pomiarowych,
  • kontrola stanu narażenia pracowników Instytutu oraz prowadzenie rejestru dawek indywidualnych promieniowania jonizującego,
  • kontrola ruchu i ewidencji źródeł i odpadów promieniotwórczych w Instytucie,
  • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym.
Akredytacja laboratorium badawczego AB 567
Akredytacja laboratorium badawczego AP 070