Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych (LPD)

ul. Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock, Świerk
tel. sekretariat: +48 22 27 31 032
tel. dozymetria (całodobowy): +48 22 27 31 034
fax: +48 22 27 31 200
e-mail: lpd@ncbj.gov.pl
www: http://lpd.ncbj.gov.pl/

Kierownictwo zakładu

Informacje podstawowe

 Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych zostało utworzone przez połączenie dwóch jednostek o wieloletnim doświadczeniu: Służby Ochrony Radiologicznej i Samodzielnego Laboratorium Dozymetrii Promieniowania Mieszanego.

Zakres działania

 • Wzorcowanie (kalibracja) dozymetrycznej aparatury kontrolno-pomiarowej promieniowania gamma i neutronowego, a także mierników skażeń powierzchniowych alfa- i beta- promieniotwórczych,
 • Pomiary skażeń wewnętrznych ludzi za pomocą Licznika Promieniowania Ciała Człowieka, Licznika Promieniowania Tarczycy i pomiarów radiochemicznych moczu a także ocenę równoważnej i skutecznej dawki obciążającej,
 • Oznaczanie stężenia aktywności radonu (222Rn) w powietrzu metodą detektorów pasywnych ,
 • Monitoring środowiska i nadzór radiologiczny terenu ośrodka jądrowego Świerk i Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie (w tym analizy próbek środowiskowych i dozymetryczne pomiary operacyjne) a także ocena wpływu ośrodka na otoczenie.

Laboratorium posiada doświadczoną kadrę pracowników o wysokich kwalifikacjach, nowoczesną aparaturę i stale rozwija zakres swoich usług.

Zakres działania Laboratorium

 • prowadzenie prac w zakresie bezpieczeństwa radiacyjnego obiektów jądrowych, akceleratorowych i izotopowych
 • prowadzenie prac badawczych i wykonywanie ekspertyz w zakresie ochrony przed promieniowaniem na rzecz energetyki jądrowej w Polsce oraz udział w pracach krajowych i zagranicznych organizacji ochrony radiologicznej
 • prowadzenie monitoringu radiologicznego na terenie i w otoczeniu ośrodka Świerk oraz na terenie i w okolicy Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie
 • ocena radiologicznego wpływu ośrodka Świerk na otoczenie
 • organizacja i prowadzenie całodobowej służby dozymetrycznej na terenie ośrodka Świerk
 • wzorcowanie przyrządów dozymetrycznych, w tym wzorcowań objętych akredytacją
 • utrzymanie i rozwój wzorcowych pól promieniowania jonizującego
 • przeprowadzanie pomiarów skażeń ludzi i skażeń środowiska oraz ocen narażenia, w tym badań objętych akredytacją
 • prowadzenie bazy danych wykonywanych pomiarów skażeń pracowników
 • środowiska i wzorcowań zestawów pomiarowych
 • kontrola stanu narażenia pracowników Instytutu oraz prowadzenie rejestru dawek indywidualnych promieniowania jonizującego
 • kontrola ruchu i ewidencji źródeł i odpadów promieniotwórczych w Instytucie
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym.

Struktura organizacyjna Zakładu

 • Dział Kalibracji Aparatury Dozymetrycznej
  Kierownik Działu: inż. Błażej Boimski
 • Dział Pomiarów Skażeń
  Kierownik Działu: mgr inż. Małgorzata Dymecka
 • Dział Nadzoru Dozymetrycznego
  Kierownik Działu: Maciej Feczko

Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, zgodnie z wymaganiami normy PN/EN ISO IEC 17025 w zakresie:

  • prowadzenie prac w zakresie bezpieczeństwa radiacyjnego obiektów jądrowych, akceleratorowych i izotopowych,
  • prowadzenie prac badawczych i wykonywanie ekspertyz w zakresie ochrony przed promieniowaniem na rzecz energetyki jądrowej w Polsce oraz udział w pracach krajowych i zagranicznych organizacji ochrony radiologicznej,
  • prowadzenie monitoringu radiologicznego na terenie i w otoczeniu ośrodka Świerk oraz na terenie i w okolicy Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie,
  • ocena radiologicznego wpływu ośrodka Świerk na otoczenie,
  • organizacja i prowadzenie całodobowej służby dozymetrycznej na terenie ośrodka Świerk,
  • wzorcowanie przyrządów dozymetrycznych, w tym wzorcowań objętych akredytacją,
  • utrzymanie i rozwój wzorcowych pól promieniowania jonizującego,
  • przeprowadzanie pomiarów skażeń ludzi i skażeń środowiska oraz ocen narażenia, w tym badań objętych akredytacją,
  • prowadzenie bazy danych wykonywanych pomiarów skażeń pracowników,
  • środowiska i wzorcowań zestawów pomiarowych,
  • kontrola stanu narażenia pracowników Instytutu oraz prowadzenie rejestru dawek indywidualnych promieniowania jonizującego,
  • kontrola ruchu i ewidencji źródeł i odpadów promieniotwórczych w Instytucie,
  • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym.
Akredytacja laboratorium badawczego AB 567
Akredytacja laboratorium badawczego AP 070