Menu odnośników dodatkowych

Aktualności biblioteczne

Czasowe zamknięciu programu OA Springer

Liczba dostępnych artykułów w programie publikowania otwartego Springer została osiągnięta i program w ramach licencji krajowej Springer 2019-2021 został zamknięty. ----

Program publikowania otwartego Elsevier

Wydawnictwo Elsevier zdecydowało o utrzymaniu w 2022 r. działania programu publikowania otwartego bez opłaty za publikowanie dla autorów (program A). ----

Zawieszenie programu publikowania otwartego Springer

Przesyłam komunikat otrzymany od WBN z dnia 6 października 2020 r. o planowanym zawieszeniu programu publikowania otwartego Springer. https://wbn.icm.edu.pl/komunikaty/ ----

Bezpłatne szkolenia Elsevier on-line po polsku

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) informuje o moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia ze szko­leń on-line przy­go­to­wa­nych przez zespół Else­vier. Szko­le­nia są pro­wa­dzone w języku pol­skim, zaś udział w nich jest otwarty i bez­płatny: ----

Wsparcie wydawnictwa Oxford Uni­ver­sity Press w pro­ce­sie kształ­ce­nia na odle­głość

Pod­czas pan­de­mii COVID-19, wydaw­nic­two Oxford Uni­ver­sity Press chcia­łoby wes­przeć Pań­stwa Insty­tu­cję w pro­ce­sie kształ­ce­nia na odle­głość. ----

Strony