Logo CentriX

Kapituła konkursu na logo projektu CentriX wyłoniła zwyciężczynię

Jest nią pani Sara Kopczyńska.

Logo CentriX

Dzisiaj 30 czerwca 2020 r. w południe zakończyliśmy zbieranie prac konkursowych

Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi 30 lipca.

Ogło­sze­nie kon­kursu

Sza­nowni Pań­stwo!

Ogła­szamy kon­kurs na logo infra­struk­tury Cen­triX. Pro­po­zy­cje należy prze­sy­łać do godz 12:00 30 czerwca 2020 r. na adres Cen­triX.Logo­@ncbj.gov.pl. Kon­kurs jest otwarty dla wszyst­kich – zarówno pra­cow­ni­ków NCBJ, jak i osób nie­zwią­za­nych z insty­tu­tem. Nagrodą w kon­kur­sie jest kwota 1700 zł.

Szcze­gó­łowy regu­la­min można pobrać poniżej.

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Regulamin konkursu na logo Projektu CentriX190.41 KB