Marie Skłodowska-Curie STAFF EXCHANGES (05/10/2022 – 08/03/2023)

MSCA STAFF EXCHANGES (MSCA SE) – WYMIANA PRACOWNIKÓW

O programie:  

MSCA Staff Exchanges to program umożliwiający międzynarodową oraz międzysektorową wymianę pracowników instytucji, które tworzą konsorcjum, zaangażowanych w badania i działania innowacyjne w ramach tych instytucji.  

Granty MSCA SE mają na celu zbudowanie lub rozwinięcie współpracy pomiędzy krajami członkowskimi UE i stowarzyszonymi z Horizon EuropeHorizon Europe, oraz krajami trzecimi (non-associated Third Countries), poprzez wymianę pracowników organizacji z sektora akademickiego i nieakademickiego (np. przedsiębiorstw).

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski o dofinansowanie składane są przez  konsorcja, w skład których mogą wchodzić: uniwersytety,  instytucje badawcze, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz inne organizacje pozaakademickie.

Konsorcjum musi spełniać następujące warunki:

- konsorcjum musi składać się z co najmniej trzech organizacji, pochodzących z trzech różnych krajów. Dwie z nich muszą pochodzić z kraju członkowskiego EU albo stowarzyszonego z Horizon Europe.

- w przypadku, gdy spełniony jest powyższy warunek, każdy dodatkowy partner może pochodzić z dowolnego kraju

- jeśli wszystkie organizacje pochodzą z tego samego sektora (akademickiego bądź nieakademickiego) przynajmniej jedna z nich musi pochodzić z niestowarzyszonego Kraju Trzeciego.

- Organizacje delegujące zespół do programu typują jego członków we własnym zakresie.

Wymagania w stosunku do członków zespołu

W projekcie mogą brać udział naukowcy i inni pracownicy na każdym etapie kariery, zatrudnieni co najmniej 1 miesiąc przed pierwszym oddelegowaniem. Po zakończeniu oddelegowania każdy pracownik powinien wrócić do organizacji wysyłającej.

Szczegółowe informacje dotyczące zespołu jak i programu znajdują się w przewodniku dla wnioskodawców.

Czas trwania projektu:

Do 48 miesięcy przy maksymalnym budżecie odpowiadającym 360 osobomiesiącom.

Korzyści z udziału w projekcie MSCA SE:

dla organizacji:

 • atrakcyjne finansowanie 100% kosztów, obejmujące cele projektu:
  • oddelegowanie pracowników i przyjmowanie pracowników innych członków konsorcjum,
  • nawiązanie/rozwinięcie współpracy międzynarodowej z różnymi organizacjami (np. firmami, uczelniami, instytutami badawczymi),
  • wzmocnienie współpracy nauka-biznes,
  • wymiana wiedzy, realizacja wspólnego pomysłu badawczego, innowacji,
  • podnoszenie kompetencji i szkolenia dla kadry naukowej, zarządzającej, administracyjnej technicznej,
  • zwiększenie potencjału innowacyjnego i badawczego;

dla pracowników:

 • profesjonalne kontakty międzynarodowe, współpraca w obrębie Unii Europejskiej i poza nią,
 • zdobywanie nowej wiedzy, wymiana wiedzy w obszarze badań i innowacji z pracownikami innych sektorów, w różnych dziedzinach,
 • doświadczenie w sektorze akademickim i nieakademickim – zwiększenie możliwości dalszej profesjonalnej kariery,
 • podnoszenie kompetencji,
 • nabycie nowych umiejętności miękkich.

Finansowanie:

Budżet projektu MSCA SE zapewnia pokrycie kosztów w/w działań, poprzez finansowanie oddelegowania pracowników do innych organizacji należących do konsorcjum projektu (przy zachowaniu dotychczasowego wynagrodzenia i zatrudnienia) oraz kosztów związanych z realizacją wspólnych badań i innowacji, zgodnie z poniższym opisem:

MSCA Staff Exchanges
(kwoty w Euro)

Koszty pracownika

Koszty organizacji wysyłającej pracownika

Koszty oddelegowania
(dodatek do wynagrodzenia)

dodatek special needs allowance
(jeśli dotyczy)

Badania, szkolenia, współpraca w konsorcjum

Zarządzanie i koszty pośrednie

2 300/osobomiesiąc

wg wzoru określonego w Programie Pracy MSCA

1 300/osobomiesiąc

1 000/osobomiesiąc

         

Realizacja projektu – oddelegowania i mobilność:

Wymiana pracowników finansowana w ramach budżetu projektu odbywa się pomiędzy organizacjami mającymi samodzielną osobowość prawną i obejmuje co najmniej jeden z trzech wymiarów:

 • międzysektorowy (akademicki ↔ nieakademicki),
 • międzynarodowy (kraje członkowskie UE i stowarzyszone z HE ↔ Kraje Trzecie),
 • interdyscyplinarny.

Nie są finansowane oddelegowania pomiędzy Krajami Trzecimi ani w obrębie tego samego kraju.

Działania przewidziane w ramach realizacji grantu:

Projekt badawczo – innowacyjny powinien być realizowany przez konsorcjum złożone z minimum 3 organizacji zlokalizowanych w 3 różnych krajach, o kompetencjach wzajemnie się uzupełniających. Okres oddelegowania  pracowników może wynosić od 1 do 12 miesięcy. W skład konsorcjum może wchodzić Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC). Współpraca obejmuje:

 • realizację pomysłu badawczego, innowacyjnego
 • nawiązywanie kontaktów (networking)
 • organizację warsztatów, szkoleń, konferencji, w celu wymiany wiedzy
 • podnoszenie kompetencji, umiejętności i opieka naukowa oddelegowanych pracowników.

 

Jak aplikować?

Składanie wniosków  odbywa się poprzez stronę Komisji Europejskiej Funding and tenders opportunities portal.

 

Przydatne wskazówki dotyczące aplikowania znajdują się pod następującym linkiem:

 https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/how-to-apply

 

Terminy:

MSCA SE 2022

Rozpoczęcie naboru: 06.10.2022

Zakończenie naboru:  08.03.2023 (17.00 czasu brukselskiego)