Rada Naukowa

 XI kadencja 2021-2025


Dla osób uprawnionych:

Strona Rady Naukowej NCBJ (wymaga logowania)


Terminy posiedzeń Rady Naukowej 

Numer posiedzenia

Terminy posiedzeń Rady Naukowej  2022/2023

XI posiedzenie

19 października 2022 r.

XII posiedzenie

13 grudnia 2022 r.

XIII posiedzenie

1 lutego 2023 r.

XIV posiedzenie

8 marca 2023 r.

XIV posiedzenie

22 marca 2023 r. Termin anulowany

XV posiedzenie

12 kwietnia 2023 r.

XVI posiedzenie

24 maja 2023 r.

XVII posiedzenie

28 czerwca 2023 r.

Tryb obiegowy

Pilne sprawy nie wymagające dyskusji Rady Naukowej będę procedowane w trybie obiegowym w terminie od 7.08.2023 r.  do 25.08.2023 r.

XVIII posiedzenie

Proponowane terminy to 20 lub 27 września 2023 r. 

XIX posiedzenie

Proponowane terminy to 24 lub 25 październik 2023 r.

XX posiedzenie

5 grudnia 2023 r. (posiedzenie zdalne);

XXI posiedzenie

21 lutego 2024 r. (posiedzenie zdalne);

XXII posiedzenie

6 marca 2024 r. (posiedzenie stacjonarne uroczyste);

XXIII posiedzenie

10 kwietnia 2024 r. (posiedzenie zdalne – termin rezerwowy w przypadku dużej liczby spraw);

XXIV posiedzenie

8 maja 2024 r. (posiedzenie zdalne);

 


Członkowie Rady Naukowej

 • Prof. dr hab. Tomasz Matu­le­wicz, Insty­tut Fizyki Doświad­czal­nej Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego
  Przewodniczący Rady Naukowej 
 • Prof. dr hab. Andrzej Chmie­lew­ski, Insty­tut Che­mii i Tech­niki Jądro­wej
  Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej, Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych
 • Dr hab. Michał Kowal, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych
  Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej, Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych
 • Prof. dr hab. Paweł Olko, Insty­tut Fizyki Jądro­wej Pol­skiej Aka­de­mii Nauk
  Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej, Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych
 • Dr hab. Jacek Rzad­kie­wicz, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych
  Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej, Komi­sja Eko­no­miczno-finan­sowa

 

 • Dr hab. Prze­my­sław Adrich, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych – Komi­sja Regu­la­mi­nowa, Komisja ds. postępowań w Sprawie Nadania Stopnia Doktora
 • Prof. dr hab. Maciej Cho­row­ski, Naro­dowy Fun­dusz Och­rony Śro­do­wi­ska i Gospo­darki Wod­nej – Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych
 • Dr Iza­bela Cie­szy­kow­ska, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych
 • Prof. dr hab. Mariusz Dąbrowski, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych – Komi­sja Regulaminowa, Przewodniczący Komisji ds. Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych
 • Dr hab. Piotr Gold­stein, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych – Przewodniczący Komisji ds. Postępowań w Sprawie Nadania Stopnia Doktor,
 • Dr Michał Gry­ziń­ski, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych – Przewodniczący Komi­sji Eko­no­miczno-Finan­sowej
 • Prof. dr hab. Jacek Kazi­mierz Jagiel­ski, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych – Komi­sja Eko­no­miczno-finan­sowa
 • Dr nauk praw­nych Alek­san­der Jaku­bow­ski, Wydział Prawa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego – Przewodniczący Komisji Regulaminowej
 • Dr hab. Leszek Jesień, Pol­skie Sieci Elek­tro­ener­ge­tyczne S A.
 • Prof. dr hab. Jan Kali­now­ski, Insty­tut Fizyki Teore­tycz­nej Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego – Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych
 • Dr Piotr Kociń­ski, Grupa LOTOS
 • Dr Mar­cin Konior, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych – Komi­sja Eko­no­miczno-finan­sowa
 • Mgr inż. Arlena Kubiak, Mini­ster­stwo Kli­matu i Śro­do­wi­ska – Komi­sja Regu­la­mi­nowa
 • Dr hab. Łukasz Kur­pa­ska, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych
 • Prof. dr hab. Mał­go­rzata Lewan­dow­ska, Wydział Inży­nie­rii Mate­ria­ło­wej Poli­tech­niki War­szaw­skiej – Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych
 • Dr hab. Justyna Łagoda, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych – Komisja ds. postępowań w Sprawie Nadania Stopnia Doktora
 • Dr hab. Aneta Mali­now­ska, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych
 • Mgr inż. Agnieszka Misiarz, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych – Komi­sja Eko­no­miczno-finan­sowa
 • Prof. dr hab. inż. Alek­san­der Naw­rat, Mini­ster­stwo Kli­matu i Śro­do­wi­ska – Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych
 • Dr inż. Jerzy Nia­gaj, Mini­ster­stwo Edu­ka­cji i Nauki – Komi­sja Eko­no­miczno-finan­sowa
 • Dr Tomasz Nowacki, Mini­ster­stwo Kli­matu i Śro­do­wi­ska
 • Prof. dr hab. Marek Pajek, Uni­wer­sy­tet Jana Kocha­now­skiego – Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych
 • Prof. dr hab. Krzysz­tof Rusek, Śro­do­wi­skowe Labo­ra­to­rium Cięż­kich Jonów Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego – Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych
 • Prof. dr hab. inż. Bła­żej Sko­czeń, Insty­tut Mecha­niki Sto­so­wa­nej Poli­tech­niki Kra­kow­skiej – Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych
 • Dr hab. Ryszard Sobie­raj­ski, Insty­tut Fizyki Pol­skiej Aka­de­mii Nauk – Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych
 • Prof. dr hab. Michał Spa­liń­ski, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych
 • Prof. dr hab. Marek Stan­kie­wicz, Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski, Naro­dowe Cen­trum Pro­mie­nio­wa­nia Syn­ch­ro­tro­no­wego SOLARIS – Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych
 • Dr hab. inż. Anna Szer­ling, Łuka­sie­wicz – Insty­tut Mikro­elek­tro­niki i Foto­niki – Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych
 • Dr hab. Łukasz Świ­der­ski, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych – Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych
 • Mgr Jakub Trojgo, Mini­ster­stwo Fun­du­szy i Poli­tyki Regio­nal­nej
 • Mgr Michał Wierz­chow­ski, Mini­ster­stwo Fun­du­szy i Poli­tyki Regio­nal­nej
 • Prof. dr hab. Woj­ciech Wiślicki, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych
 • Dr nauk praw­nych dr hab. Hanna Wol­ska, Wydział Prawa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego – Komi­sja Regu­la­mi­nowa
 • Prof. dr hab. Sła­wo­mir Wronka, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych – Komi­sja Regu­la­mi­nowa
 • Prof. dr hab. Woj­ciech Wró­bel, Wydział Fizyki Poli­tech­niki War­szaw­skiej
 • Dr hab. Anna Wysocka-Rabin, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych

 

W skład Rady Naukowej wchodzą:

Dyrektor NCBJ:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurek

Zastępca Dyrektora NCBJ:

prof. dr hab. Agnieszka Pollo

 

 

Sekretariat: Anna Piwek

tel. 22 273 16 19, e-mail: anna.piwek@ncbj.gov.pl