Rada Naukowa

 XI kadencja 2021-2025


Dla osób uprawnionych:

Strona Rady Naukowej NCBJ (wymaga logowania)


Terminy posiedzeń Rady Naukowej 

Numer posiedzenia

Terminy posiedzeń Rady Naukowej  2022/2023

XI posiedzenie

19 października 2022 r.

XII posiedzenie

13 grudnia 2022 r.

XIII posiedzenie

1 lutego 2023 r.

XIV posiedzenie

22 marca 2023 r.

XV posiedzenie

10 maja 2023 r.

XVI posiedzenie

28 czerwca 2023 r.

 


Członkowie Rady Naukowej

 • Prof. dr hab. Tomasz Matu­le­wicz, Insty­tut Fizyki Doświad­czal­nej Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego
  Przewodniczący Rady Naukowej 
 • Prof. dr hab. Andrzej Chmie­lew­ski, Insty­tut Che­mii i Tech­niki Jądro­wej
  Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej, Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych
 • Dr hab. Michał Kowal, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych
  Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej, Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych
 • Prof. dr hab. Paweł Olko, Insty­tut Fizyki Jądro­wej Pol­skiej Aka­de­mii Nauk
  Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej, Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych
 • Dr hab. Jacek Rzad­kie­wicz, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych
  Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej, Komi­sja Eko­no­miczno-finan­sowa

 

 • Dr hab. Prze­my­sław Adrich, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych – Komi­sja Regu­la­mi­nowa
 • Prof. dr hab. Maciej Cho­row­ski, Naro­dowy Fun­dusz Och­rony Śro­do­wi­ska i Gospo­darki Wod­nej – Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych
 • Dr Iza­bela Cie­szy­kow­ska, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych
 • Dr hab. Piotr Gold­stein, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych – Komi­sja Regu­la­mi­nowa, Komisja ds. Przewodów Doktorskich,
 • Dr Michał Gry­ziń­ski, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych – Komi­sja Eko­no­miczno-finan­sowa
 • Prof. dr hab. Jacek Kazi­mierz Jagiel­ski, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych – Komi­sja Eko­no­miczno-finan­sowa
 • Dr nauk praw­nych Alek­san­der Jaku­bow­ski, Wydział Prawa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego – Komi­sja Regu­la­mi­nowa
 • Dr hab. Leszek Jesień, Pol­skie Sieci Elek­tro­ener­ge­tyczne S A.
 • Prof. dr hab. Jan Kali­now­ski, Insty­tut Fizyki Teore­tycz­nej Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego – Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych
 • Dr Piotr Kociń­ski, Grupa LOTOS
 • Dr Mar­cin Konior, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych – Komi­sja Eko­no­miczno-finan­sowa
 • Mgr inż. Arlena Kubiak, Mini­ster­stwo Kli­matu i Śro­do­wi­ska – Komi­sja Regu­la­mi­nowa
 • Dr hab. Łukasz Kur­pa­ska, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych
 • Prof. dr hab. Mał­go­rzata Lewan­dow­ska, Wydział Inży­nie­rii Mate­ria­ło­wej Poli­tech­niki War­szaw­skiej – Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych
 • Dr hab. Justyna Łagoda, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych – Komi­sja ds. Prze­wo­dów Dok­tor­skich
 • Dr hab. Aneta Mali­now­ska, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych
 • Mgr inż. Agnieszka Misiarz, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych – Komi­sja Eko­no­miczno-finan­sowa
 • Prof. dr hab. inż. Alek­san­der Naw­rat, Mini­ster­stwo Kli­matu i Śro­do­wi­ska – Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych
 • Dr inż. Jerzy Nia­gaj, Mini­ster­stwo Edu­ka­cji i Nauki – Komi­sja Eko­no­miczno-finan­sowa
 • Dr Tomasz Nowacki, Mini­ster­stwo Kli­matu i Śro­do­wi­ska
 • Prof. dr hab. Marek Pajek, Uni­wer­sy­tet Jana Kocha­now­skiego – Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych
 • Prof. dr hab. Agnieszka Pollo, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych – Komi­sja ds. Prze­wo­dów Dok­tor­skich, Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych
 • Prof. dr hab. Krzysz­tof Rusek, Śro­do­wi­skowe Labo­ra­to­rium Cięż­kich Jonów Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego – Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych
 • Prof. dr hab. inż. Bła­żej Sko­czeń, Insty­tut Mecha­niki Sto­so­wa­nej Poli­tech­niki Kra­kow­skiej – Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych
 • Dr hab. Ryszard Sobie­raj­ski, Insty­tut Fizyki Pol­skiej Aka­de­mii Nauk – Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych
 • Prof. dr hab. Michał Spa­liń­ski, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych
 • Prof. dr hab. Marek Stan­kie­wicz, Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski, Naro­dowe Cen­trum Pro­mie­nio­wa­nia Syn­ch­ro­tro­no­wego SOLARIS – Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych
 • Dr hab. inż. Anna Szer­ling, Łuka­sie­wicz – Insty­tut Mikro­elek­tro­niki i Foto­niki – Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych
 • Dr hab. Łukasz Świ­der­ski, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych – Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych
 • Mgr Jakub Trojgo, Mini­ster­stwo Fun­du­szy i Poli­tyki Regio­nal­nej
 • Mgr Michał Wierz­chow­ski, Mini­ster­stwo Fun­du­szy i Poli­tyki Regio­nal­nej
 • Prof. dr hab. Woj­ciech Wiślicki, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych
 • Dr nauk praw­nych Hanna Wol­ska, Wydział Prawa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego – Komi­sja Regu­la­mi­nowa
 • Prof. dr hab. Sła­wo­mir Wronka, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych – Komi­sja Regu­la­mi­nowa
 • Prof. dr hab. Woj­ciech Wró­bel, Wydział Fizyki Poli­tech­niki War­szaw­skiej
 • Dr hab. Anna Wysocka-Rabin, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych

 

W skład Rady Naukowej wchodzą:

Dyrektor NCBJ:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurek

Zastępca Dyrektora NCBJ:

prof. dr hab. Ewa Rondio

 

 

Sekretariat: Anna Piwek

tel. 22 273 16 19, e-mail: anna.piwek@ncbj.gov.pl