Menu odnośników dodatkowych

Odeszli

Zmarła śp. Elżbieta Borek - Kruszewska

W niedzielę, 24 września 2023 zmarła Elżbieta Borek - Kruszewska. ----

Zmarł profesor Andrzej Deloff

Zmarł Andrzej Deloff
Pofesor Andrzej Deloff zmarł 24 czerwca 2023 po krótkiej chorobie nowotworowej. Miał 92 lata. Pogrzeb nastąpi w dniu 26 lipca o godz. 13:00 na Cmen­ta­rzu Połu­dnio­wym (Anto­ni­nów, kolum­ba­rium). ----

Zmarł Wiesław Maciszewski

Zmarł Wiesław Maciszewski
10 lipca 2023 roku zmarł dłu­go­letni pra­cow­nik naszego insty­tutu – dr Wie­sław Maci­szew­ski. Począt­kowo pra­co­wał w Zespole Fizyki Jądro­wej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej gdzie przy współ­pracy z IBJ pro­wa­dził prace zwią­zane z budową impul­so­wego akce­le­ra­tora elek­tro­nów „Nike”. Od roku 1980 pra­co­wał w Zakła­dzie Fizyki i Tech­niki Akce­le­ra­to­rów w Insty­tu­cie Badań Jądro­wych gdzie brał udział w budowie akce­le­ra­tora tera­peu­tycz­nego LIMEX 4 MeV, któ­rego pro­to­typ został prze­ka­zany do eks­plo­ata­cji kli­nicz­nej w Cen­trum Onko­lo­gii w War­sza­wie. Przez pewien czas w IChTJ zaj­mował się akce­le­ra­torami do obróbki mate­ria­łów i żyw­no­ści np. akce­le­ra­torem pro­ce­so­wym dużej mocy („Elek­tro­nika” 10 MeV/10 kW) w Doświad­czal­nej Sta­cji Radia­cyj­nego Utr­wa­la­nia Pło­dów Rol­nych IChTJ. Po powro­cie do IPJ do roku 2002 brał udział w nowych opra­co­wa­niach i roz­wią­za­niach akce­le­ra­to­rów dla róż­nych zasto­so­wań. ----

Zmarł Profesor Mieczysław Zielczyński

Zmarł profesor Mieczysław Zielczyński
22 czerwca 2023 roku w wieku 93 lat zmarł prof. Mieczysław Zielczyński. Był wieloletnim pracownikiem Instytutu Badań Jądrowych, następnie Instytutu Energii Atomowej oraz Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Pracował w dziedzinie ochrony przed promieniowaniem, jego wpływu na organizm ludzki, dozymetrii i miernictwa radiacyjnego. ----

Zmarł śp. Jan Janusz Suchocki

Dnia 25 kwietnia 2023 roku zmarł przeżywszy 71 lat Jan Janusz Suchocki - wieloletni pracownik Zakładu Eksploatacji Reaktora MARIA. Pan Jan Suchocki pracował w Dziale Dozymetrii reaktorów Ewa i Maria. Był sumiennym pracownikiem i niezwykle uczynnym kolegą. ----

Strony