Adiunkt (specjalista ds. badań (nano)mechanicznych i symulacji numerycznych) | MAB NOMATEN

Data ogłoszenia: 
5 wrz 2023 - 08:45
Termin zbierania ofert: 
30 wrz 2023 - 23:45

Centrum Doskonałości NOMATEN zostało stworzone w ramach współpracy pomiędzy NCBJ (Polska), CEA (Francja) i VTT (Finlandia). Źródłem finansowania są połączone fundusze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) oraz Komisji Europejskiej. Obecnie składa się z 5 grup badawczych. Dyrektorem Centrum Doskonałości jest prof. Mikko Alava. NOMATEN koncentruje się na badaniach i rozwoju nowatorskich materiałów wielofunkcyjnych do zastosowań przemysłowych i medycznych, w tym także na badaniach i rozwoju nowych radiofarmaceutyków. 
Więcej informacji o rozwoju Centrum Doskonałości NOMATEN znajdziesz na stronie: http://nomaten.ncbj.gov.pl

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko
 

Adiunkt
(specjalista ds. badań (nano)mechanicznych i symulacji numerycznych)

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • prowadzenie badań własności mechanicznych następującymi metodami: statyczna próba rozciągania, pomiary nanotwardości 
 • szkolenie innych pracowników w zakresie badań mechanicznych wszystkimi ww. metodami badawczymi;
 • rozwój modeli opisujących plastyczność materiałów za pomocą metody elementów skończonych (zwłaszcza dedykowanych symulowaniu właściwości nanomechanicznych)
 • współpracę z innymi grupami naukowymi z NCBJ;
 • przygotowanie publikacji naukowych i wniosków grantowych;

Wymagania:

 • wykształcenie doktor nauk technicznych lub pokrewnych dyscyplin (ukierunkowane na inżynierię materiałową i energetykę jądrową);
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej min. 5 lat;
 • doświadczenie w badaniu materiałów aktywnych, badania prowadzone w Komorach Gorących;
 • doświadczenie w obszarze projektowania i prowadzenia badań mechanicznych (np. statyczna próba rozciągania, trwardość);
 • umiejętności analityczne – prowadzenie badań uwzględniające różne techniki pomiarowe oraz analiza otrzymanych danych strukturalnych i mechanicznych;
 • znajomość metod poboru i przygotowywania próbek;
 • płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • sporządzanie raportów z wyników badań w języku angielskim;
 • komunikatywność, systematyczność i bardzo dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • otwartość na realizację nowych zadań.

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • opublikowane prace naukowe (min. 10) związane z właściwościami mechanicznymi metali i stopów używanych w przemyśle jądrowym;
 • znajomość wpływu defektów radiacyjnych na właściwości funkcjonalne materiałów;
 • znajomość innych technik pomiarowych np. XRD, SEM/EDS/EBSD, AFM lub TEM – udokumentowane publikacjami;
 • doświadczenia w przygotowaniu próbek wykorzystując precyzyjne maszyny do cięcia i polerowania np. EDM;
 • znajomość metody elementów skończonych (poparta publikacjami) 
 • znajomość języka oprogramowania C++ i Python

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu.
 • Pracę w jedynym z największych w Polsce instytutów badawczych 
 • Kontakt z doświadczoną kadrą
 • Dążenie do doskonałości oraz autonomię w zakresie badań, pracę w różnorodnym, wspierającym zespole profesjonalistów.
 • Możliwość szerokich kontaktów z partnerami NCBJ z Polski i spoza kraju
 • transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerku z wielu miejsc w Warszawie i okolicy (szczegółowy rozkład https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/)
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m. in. dofinansowanie wypoczynku)

Wymagane dokumenty:

 • kopia dyplomu (lub innego dokumentu) potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora
 • życiorys
 • lista publikacji naukowych
 • autoreferat, zawierający opis osiągnięć naukowych kandydata, wraz wykazem publikacji, patentów i wdrożeń, opis innych osiągnięć (wystąpienia konferencyjne, staże, etc.)
 • wszelkie inne możliwe dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę,

Kontakt: lukasz.kurpaska@ncbj.gov.pl

Aplikacje proszę przesyłać na adres e-mail: magdalena.jedrkiewicz@ncbj.gov.pl 

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
1.    Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są: 

a. Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku (05-400) przy ul. Sołtana 7,
b. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w Warszawie (02-611), przy ul. I. Krasickiego 20/22.

2.    Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem

a.    Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Sołtana 7, 05-400 Otwock
b.    iod@ncbj,gov.pl

3.    Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w NCBJ. 
4.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu oraz w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w kolejnych naborach kandydatów na pracowników NCBJ na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.    Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. 
6.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
7.    W trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez NCBJ nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.
8.    W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia przez Panią / Pana zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, pozyskane od Pani / Pana dane będą usunięte nie później niż po upływie 12 lat (tj. nie dłużej niż do zakończeniu okresu trwałości projektu) od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko, co znajduje uzasadnienie w przepisach regulujących finansowanie projektu. 
9.    Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez NCBJ. Ponadto przysługuje Pani / Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 
10.    Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych, z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations)

Projekt jest realizowany w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze MODUŁ PLUS (Nr MAB PLUS/2018/8) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 badania i innowacje.