Profesor instytutu | MAB NOMATEN

Data ogłoszenia: 
27 wrz 2023 - 17:15
Termin zbierania ofert: 
17 paź 2023 - 23:45

Centrum Doskonałości NOMATEN zostało stworzone w ramach współpracy pomiędzy NCBJ (Polska), CEA (Francja) i VTT (Finlandia). Źródłem finansowania są połączone fundusze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) oraz Komisji Europejskiej. Obecnie składa się z 5 grup badawczych. Dyrektorem Centrum Doskonałości jest prof. Mikko Alava. NOMATEN koncentruje się na badaniach i rozwoju nowatorskich materiałów wielofunkcyjnych do zastosowań przemysłowych i medycznych, w tym także na badaniach i rozwoju nowych radiofarmaceutyków. 
Więcej informacji o rozwoju Centrum Doskonałości NOMATEN znajdziesz na stronie: http://nomaten.ncbj.gov.pl

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko

Profesor instytutu

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

Wybrana osoba będzie prowadziła badania naukowe oraz prace rozwojowe w zakresie obejmującym: badania obliczeniowe zaawansowanych materiałów w kontekście wyjaśniania ich własności ogólnych i mechanicznych i określenie roli mikrostruktury materiału w tych zjawiskach, analiza i interpretacja danych z realizowanych eksperymentów w MAB NOMATEN. Od kandydata/ki oczekuje się zbudowania w strukturach departamentu własnego zespołu badawczego zajmującego się tą tematyką oraz aktywnego pozyskiwania grantów badawczych. Będzie również brać udział w budowaniu doskonałości naukowej NOMATEN CoE.

Wymagania:

 • Posiadania tytułu dr hab. w dziedzinie nauk fizycznych.
 • Znaczące osiągnięcia w symulacjach zachowania i wydajności materiałów w aplikacjach obciążenia mechanicznego w zastosowaniach nuklearnych i niejądrowych.
 • Doświadczenie w charakteryzacji retencji i przechowywania deuteru/wodoru w materiałach metalicznych i dedykowanych powierzchniach węglowych reprezentujących zaawansowane materiały wystawione na działanie plazmyw zastosowaniach syntezy jądrowej i innych aplikacjach jądrowych.
 • Rozległa wiedza w zakresie metod obliczeniowych, w tym metod Ab-Initio, DFT, samozgodnej metody funkcjonału ciasnego wiązania, modelowania CPD i wielkoskalowej dynamiki molekularnej z podejściami uczenia maszynowego i reaxFF, a także doświadczenie w modelowaniu wieloskalowym, charakteryzacji mechanicznej, stosowanym, planowaniu schematów roboczych zadań obliczeniowych, badaniu właściwości optycznych i elektronicznych domieszkowanych organicznych nanostrukturalnych materiałów 2D. Oczekiwane jest umiejętność bezpośredniej współpracy z grupami fizyków doświadczalnych.
 • Umiejętności rozwiazywania problemów.
 • Umiejętności komunikacji i współpracy.
 • Dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie pracy w międzynarodowym zespole

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie miesięczne brutto - 13 000 – 18 000 PLN (wynagrodzenie zależne od posiadanych kompetencji i doświadczenia, składające się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz premii projektowej);
 • Współpracę w ramach sieci międzynarodowych instytucji badawczych oraz firm komercyjnych
 • Możliwość korzystania z potencjału badawczego trzech partnerów konsorcjum 
 • Możliwość uczestniczenia w konferencjach i międzynarodowej współpracy, atrakcyjne warunki pracy, pracę zespołową, możliwość łączenia życia zawodowego i prywatnego poprzez elastyczne godziny pracy. 
 • Wsparcie w procesie przeniesienia do Polskich i rozpoczęcia pracy w polskiej instytucji naukowej zapewnione przez zespół specjalistów z zakresu polskich przepisów prawa pracy, legalizacji pobytu oraz rozliczeń finansowych.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • wykaz publikacji
 • autoreferat naukowy
 • plan badań oraz rozwoju kariery naukowej
 • potwierdzenie uzyskania tytułu dr hab. 
 • wszelkie inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę

Kontakt: Mikko Alava, mikko.alava@ncbj.gov.pl

Aplikacje w języku angielskim proszę przesyłać na adres e-mail: magdalena.jedrkiewicz@ncbj.gov.pl 

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
1.    Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są: 

a. Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku (05-400) przy ul. Sołtana 7,
b. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w Warszawie (02-611), przy ul. I. Krasickiego 20/22.

2.    Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem

a.    Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Sołtana 7, 05-400 Otwock
b.    iod@ncbj,gov.pl

3.    Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w NCBJ. 
4.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu oraz w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w kolejnych naborach kandydatów na pracowników NCBJ na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.    Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. 
6.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
7.    W trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez NCBJ nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.
8.    W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia przez Panią / Pana zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, pozyskane od Pani / Pana dane będą usunięte nie później niż po upływie 12 lat (tj. nie dłużej niż do zakończeniu okresu trwałości projektu) od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko, co znajduje uzasadnienie w przepisach regulujących finansowanie projektu. 
9.    Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez NCBJ. Ponadto przysługuje Pani / Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 
10.    Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych, z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations)

Projekt jest realizowany w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze MODUŁ PLUS (Nr MAB PLUS/2018/8) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 badania i innowacje.