аспірантів - громадян України I doktorantów/ek- obywateli/ek Ukrainy

Data ogłoszenia: 
16 Maj 2022 - 13:30
Data zbierania ofert: 
30 wrz 2022 - 23:45

Ми шукаємо:

аспірантів - громадян України

які бажають продовжити підготовку своєї дисертації

у таких галузях:

 • фізика високих енергій, фізика важких іонів, квантова хромодинаміка, ядерна фізика, фізика плазми, фізика реакторів, фізика прискорювачів, математична фізика;
 • астрофізика, реліктове випромінювання, галактики, дослідження великого неба;
 • виявлення радіації, матеріалобудування, сцинтиляційні матеріали;
 • інформаційні технології, чисельні методи, метод Монте-Карло, програмна інженерія;
 • електроніка, кібербезпека;
 • радіофармація, медична біологія;
 • ядерна хімія;
 • охорона навколишнього середовища; 
 • радіобіологія;
 • міждисциплінарні теми, що стосуються зазначених вище галузей.

Хто ми:

Національний центр ядерних досліджень (NCBJ) є одним з найбільших науково-дослідних інститутів у Польщі, який займається, зокрема, фундаментальними та прикладними дослідженнями в галузі фізики та у суміжних галузях.

Інститут ядерної хімії та технологій (ICHTJ) здійснює фундаментальні та прикладні дослідження в галузі ядерної хімії та за темами, пов’язаними з використанням іонізуючого випромінювання.

Що ми пропонуємо:

 • стипендія 1500 злотих (нетто) на місяць (учасники Програми протягом періоду підтримки за Програмою не можуть отримувати будь-яку іншу стипендію соціального характеру, у тому числі соціальну стипендію та надбавку, зазначені у ст. 86 ч. 1, пункти 1 і 3 Акту від 20 липня 2018 р., Закон «Про вищу освіту і науку» (Законодавчий журнал від 2022 р., ст. 574)).
 • забезпечення можливості здійснення роботи, пов'язаної з підготовкою докторської дисертації;
 • за кожним учасником програми закріплюється ментор – науковий співробітник з докторським ступенем, який надаватиме предметну підтримку в галузі, за якою докторант готує дисертацію;
 • кожен учасник матиме можливість користуватися робочим місцем у спеціально відведених для цього кімнатах Інституту з доступом до Інтернету;
 • підтримка під час переїзду та допомога у налагодженні повсякденного життя у Польщі та в NCBJ;
 • контакти з організаціями, які надають професійну юридичну та психологічну допомогу.

Програма «Солідарність з Україною» доступна для громадян України, які:

 • прибули до Польщі не раніше 24 лютого 2022 року,
 • мають в Україні статус аспіранта у 2021/2022 навчальному році.

Якщо ви зацікавлені, надішліть, будь ласка, наступні документи англійською мовою:

 • CV, короткий опис наукових інтересів та аспірантських курсів здобувача,
 • копія диплому магістра та довідки про статус аспіранта у 2021/2022 навчального року (у разі відсутності документів просимо надіслати заяву).

Вашу заявку англійською мовою надішліть на адресу: magdalena.jedrkiewicz@ncbj.gov.pl

Набір триває з 15 травня 2022 року.

NCBJ регулярно розглядатиме заявки у галузях, що стосуються докторських дисертацій заявників, під час он-лайн зустрічей, на яких ми представимо заявникам їхніх майбутніх менторів, а також надамо роз'яснення щодо можливостей підтримки докторантів.

Програма «Солідарні з Україною» фінансується Національним агентством академічних обмінів (NAWA). 

___________________________________________________________________________

Мы ищем:

аспирантов - граждан Украины

желающих продолжать работу над диссертацией

в следующих областях:

 • физика высоких энергий, физика тяжелых ионов, QCD, ядерная физика, физика плазмы, физика реакторов, физика ускорителей, математическая физика;
 • астрофизика, обсервационная космология (CMB), галактики, обзоры неба;
 • детекция излучения,  материаловедение, сцинтилляционные материалы;
 • IT, численные методы, методы Монте-Карло, программная инженерия;
 • электроника, кибербезопасность;
 • радиофармация, медицинская биология;
 • ядерная химия;
 • охрана окружающей среды;
 • радиобиология;
 • междисциплинарные темы включая области, связанные с вышеуказанным.

кто мы

Национальный центр ядерных исследований (NCBJ) является одним из крупнейших научных институтов в Польше, занимающимся, в частности, фундаментальными и прикладными исследованиями по физике и в смежных областях.

Институт ядерной химии и технологии (ICHTJ) проводит базовые и прикладные исследования в области ядерной химии и во многих сферах, связанных с применением ионизирующего излучения.

Программа «Солидарность с Украиной» открыта для граждан Украины, которые:

 • прибыли в Польшу не ранее 24 февраля 2022
 • учились в аспирантуре в Украине в учебном году 2021/2022

Мы предлагаем:

 • стипендию в размере 1500 польских злотых нетто/месяц (Участники программы, во время периода поддержки получаемой в рамках программы, не могут получать никакие другие  стипендии  социального характера, включая социальный вклад и финансовую помощь, указанные в части 1 ст. 86, пункты 1 и 3 устава от 20 июня 2018 г. Закон «О высшем образовании и науке» («Законодательный вестник» от 2022 г., п. 574));
 • создание условий для проведения работ, связанных с подготовкой докторской диссертации;
 • каждый участник программы будет иметь наставника ментора - академического сотрудника (имеющего, по крайней мере, степень доктора), который будет оказывать  поддержку в той области, в которой докторант готовит диссертацию;
 • каждый участник сможет пользоваться рабочими помещениями в определенных служебных помещениях Института с доступом к Интернету;
 • поддержку в процессе переселения и повседневной жизни в NCBJ и в Польше;
 • контакт с организациями, оказывающими профессиональную юридическую или психологическую помощь.

Oтправьте следующие документы на английском языке:

 • Резюме, краткое описание научных интересов
 • копия диплома магистра и справка о статусе аспиранта в учебном году 2021/2022 (если документы отсутствуют, просьба подать собственное заявление о статусе

Oтправьте заявку на английском языке по адресу: magdalena.jedrkiewicz@ncbj.gov.pl
с 15 мая 2022 года; набор осуществляется непрерывно.

NCBJ будет постоянно проверять заявки в области докторской диссертации на онлайн-совещании, в ходе которого мы представим вам преподавателей и возможности поддержки.

 «Солидарность с Украиной» финансируется Национальным агентством академических обменов (NAWA)

_____________________________________________________________________________

NCBJ i ICHTJ, w ramach programu „Solidarni z Ukrainą” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) poszukuje:

Doktorantów/ek- obywateli/ek Ukrainy

chcących kontynuować prace związane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej

w następujących dziedzinach:

 • fizyka wysokich energii, fizyka ciężkich jonów, QCD, fizyka: jądrowa, plazmy, reaktorowa, akceleratorów, matematyczna;
 • astrofizyka, kosmologia obserwacyjna (CMB), galaktyki, duże przeglądy nieba;
 • detekcja promieniowania,  inżynieria materiałowa, materiały scyntylacyjne;
 • IT, metody numeryczne, obliczenia Monte Carlo, inżynieria oprogramowania;
 • Elektronika, cyberbezpieczeństwo;
 • radiofarmacja, biologia medyczna;
 • chemia jądrowa;
 • ochrona środowiska;
 • radiobiologia;
 • tematy interdyscyplinarne zawierające dziedziny pokrewne do wyżej wymienionych.

Kim jesteśmy

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce,  zajmujący się m.in. badaniami podstawowymi i aplikacyjnymi w dziedzinie fizyki i pokrewnych.

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (ICHTJ) zajmuje się badaniami podstawowymi i stosowanymi w dziedzinie chemii jądrowej oraz tematyce związanej z zastosowaniem promieniowania jonizującego.

 

Co oferujemy:

 • stypendium w wysokości 1500 PLN netto/miesięcznie (uczestnicy Programu, w okresie objęcia ich wsparciem w ramach Programu, nie mogą pobierać innego stypendium o charakterze socjalnym, w tym stypendium socjalnego i zapomogi, wskazanych w art. 86 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574)).
 • umożliwienie prowadzenia prac związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej;
 • każdy uczestnik programu będzie miał opiekuna - pracownika naukowego (w stopniu co najmniej doktora), który będzie służył wsparciem merytorycznym w dziedzinie w jakiej doktorant przygotowuje rozprawę;
 • każdy uczestnik będzie mógł korzystać z miejsca pracy w wyznaczonych pomieszczeniach biurowych Instytutu z dostępem do Internetu;
 • wsparcie w procesie relokacji oraz w życiu codziennym NCBJ i w Polsce
 • kontakty z organizacjami zapewniającymi pomoc profesjonalnego prawnika lub psychologa

W Programie„Solidarni z Ukrainą” mogą wziąć udział obywatele Ukrainy, którzy:

 • przybyli do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 roku
 • odbywali w Ukrainie aspiranturę w roku akademickim 2021/2022.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie następujących dokumentów w języku angielskim:

  • CV, krótki opis zainteresowań badawczych i przebiegu aspirantury
  • kopia dyplomu MSc i zaświadczenie o statusie aspiranta w roku akademickim 2021/2022 (w przypadku braku dokumentów, prosimy o przesłanie oświadczenia)

  Aplikację w języku angielskim prosimy przesyłać na adres: magdalena.jedrkiewicz@ncbj.gov.pl w okresie od 15 maja 2022, nabór odbywa się w trybie ciągłym.

  NCBJ lub IChTJ będzie na bieżąco weryfikował zgłoszenia w zakresie dziedziny pracy doktorskiej w toku spotkania on-line, podczas którego przedstawimy opiekunów i możliwości wsparcia merytorycznego doktorantów.