Stażysta poszukiwany

Data ogłoszenia: 
7 cze 2016 - 13:45
Data zbierania ofert: 
15 lip 2016 (Całodzienne)

Kto szu­ka i w ja­kim ce­lu?

Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych (Za­kład Ener­ge­ty­ki Ją­dro­wej i Ana­liz Śro­do­wi­ska) po­szu­ku­je stu­den­tów kie­run­ków: Fi­zy­ka, Ma­te­ma­ty­ka, In­for­ma­ty­ka, Me­cha­ni­ka-Ener­ge­ty­ka-Lot­nic­two, któ­rzy chcie­li­by spe­cja­li­zo­wać się w mo­de­lo­wa­niu, sy­mu­la­cji i pro­jek­to­wa­niu sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa.

Za­kład Ener­ge­ty­ki Ją­dro­wej i Ana­liz Śro­do­wi­ska ma świad­czyć usłu­gi na rzecz jed­no­stek in­we­stu­ją­cych w roz­wój sek­to­ra ją­dro­we­go na te­re­nie RP oraz ob­słu­gi­wać ba­zy da­nych wraz z ser­wi­sa­mi ope­ra­cyj­ny­mi o zna­cze­niu na­ro­do­wym.

  • Lo­ka­li­za­cja: Świerk, oko­li­ce Otwoc­ka.

Ja­kich cech wy­ma­ga się od kan­dy­da­tów?

  • Ukoń­czo­nych stu­diów I-go stop­nia na ww. kie­run­kach;
  • Zna­jo­mo­ści ję­zy­ka an­giel­skie­go w stop­niu ko­mu­ni­ka­tyw­nym;
  • Otwar­te­go umy­słu;
  • Mi­le wi­dzia­ne do­świad­cze­nia z za­kre­su UML, Ma­tlab, Py­thon, An­gu­la­rJS.

Staż bę­dzie po­le­gał na współ­pra­cy i re­ali­zo­wa­niu ak­tu­al­nych za­dań Gru­py Pro­ba­bi­li­stycz­nych Ana­liz Bez­pie­czeń­stwa (PSA).

A co w za­mian?

  • za­trud­nie­nie w ra­mach umo­wy cy­wil­no-praw­nej,
  • wspar­cie w przy­pad­ku trud­no­ści z opra­co­wy­wa­nym za­da­niem,

Za­in­te­re­so­wa­ny?