Studia doktoranckie – doświadczalna fizyka neutrin

Data ogłoszenia: 
17 cze 2019 - 16:15
Data zbierania ofert: 
15 lip 2019 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na 4 letnie studia doktorancke w Grupie Neutrinowej w ramach eksperymentu T2K. Częściowo stypendium naukowe pokryte będzie przez projekt OPUS-2016/21/B/ST2/01092 (finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki) .  Praca wykonywana podczas trwania stypendium będzie zakończona napisaniem pracy doktorskiej.

Stypendium może otrzymywać wyłącznie osoba, która spełnia wymogi określone w ,,Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców''
(https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulamin-przyznawania-...).

Praca będzie wykonywana w ramach projektu OPUS “Badanie skorelowanych par nukleonów w oddziaływaniach neutrin” realizowanym przez fizyków z Polskiej Grupy Neutrinowej (http://neutrino.ncbj.gov.pl). Projekt przewiduje udział w pracach badawczych prowadzonych przez międzynarodowy eksperyment T2K (http://t2k-experiment.org/t2k/). T2K bada zjawisko oscylacji neutrin, oraz dokonuje pomiarów przekrojów czynnych na oddziaływania neutrin. Projekt skoncentrowany będzie na badaniu oddziaływań neutrin na skorelowanej parze nukleonów, który to proces jest mało jeszcze znany. Oczekuje się, że doktorant zaangażuje się w prace nad analizą danych z wiązki neutrin bądź anty-neutrin zebranych przy użyciu bliskiego detektora T2K, oraz włączy się w prace nad przebudową tegoż detektora (software, dla chętnych też hardware). Modernizacja detektora planowana jest na 2021 rok I w tej chwili trwają prace nad zrozumieniem działania nowo projektowanego detektora.  Praca skoncentrowana by była na ulepszeniach związanych z detekcją niskoenergetycznych cząstek. Od kandydata oczekuje się pracy w dynamicznym międzynarodowym zespole fizyków, prezentownia wyników prac lokalnie w Polsce jak i na zebraniach zagranicznych. Możliwe są staże zagraniczne w Japonii w czasie trwania doktoratu.

Wymagania:

 • tytuł magistra fizyki ze specjalnością związaną z fizyką cząstek elementarnych, fizyką jądrową, astrofizyką lub metodami komputerowymi fizyki (lub z innych dziedzin pokrewnych)
 • znajomość tematyki neutrin I zaangażowanie w pracę badawczą
 • umiejętność pracy z zespole także międzynarodowym
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie I piśmie umożliwiająca czynny udział w sporządzaniu publikacji, dokumentacji oraz udział w międzynarodowym projekcie badawczym
 • znajomość systemu operacyjnego Unix/Linux. Umiejętności programistyczne w języku C++. Dodatkowym atutem będzie znajomość pakietu ROOT oraz Geant4
 • dobra komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

Dokumenty:

 • CV z opisem osiągnięć i dorobkiem naukowym (lista publikacji, informacje o odbytych kursach, stażach, stypendiach, udziale w konferencjach itp.) 
 • list motywacyjny z opisem zainteresowań naukowych
 • wyciąg ocen ze studiów I i II stopnia
 • kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 • opinia od 2 osób mogących udzielić informacji o kandydacie (dodatkowo ich email, telefon, jednostka naukowa)
 • wszelkie inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę.

Warunki zatrudnienia:

 • Stypendium w wysokości 3000 PLN (brutto) miesięcznie.

Osoby chętne do współpacy proszone są o przesłanie aplikacji drogą elektroniczną do:
dr Joanna Zalipska
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa
email: joanna.zalipska@ncbj.gov.pl

Miejsce składania ofert:

Ostateczny termin składania ofert: 15 lipca 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: ok. 23 lipca 2019. O terminie rozmowy z komisją rekrutacyjną kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą elektroniczną. Waruniek rozpoczęcia studium będzie następnie zdanie egzaminu wstępnego na Szkołę Doktorską w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (http://gradschool.ncbj.gov.pl/).

Termin rozpoczęcia pracy: 1 październik 2019, miejce pracy: ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.