Stypendium doktoranckie – fizyka cząstek elementarnych | BP3

Data ogłoszenia: 
1 sie 2022 - 13:15
Data zbierania ofert: 
26 sie 2022 - 16:00

Narodowe Centrum Badań Jądrowych ogłasza konkurs na

 stypendium doktoranckie

w projekcie OPUS 2021/41/B/ST2/01369, pt. „Nowe podejście do fizyki rozpraszania bozonów wektorowych w eksperymencie CMS przy Wielkim Zderzaczu Hadronów”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Czas trwania projektu: 48 miesięcy.

Projekt związany jest z analizą danych jakie zostaną zebrane przez detektor CMS przy Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC) w ośrodku badawczym CERN w latach 2022-2025 (Run 3). Doktorant będzie pracować w ramach grupy warszawskiej eksperymentu CMS oraz współpracować w międzynarodowym zespole fizyków badających procesy rozpraszania bozonów wektorowych. Tematem analizy będą poszukiwania sygnałów fizyki spoza Modelu Standardowego w języku efektywnej teorii pola. Doktorant będzie również brać udział w pracach serwisowych związanych z działaniem systemu wyzwalania mionów w detektorze CMS, będących odpowiedzialnością grupy warszawskiej CMS.

Wysokość stypendium wynosi 4200 zł brutto miesięcznie. 

Wstępnie wybrany kandydat zostanie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną oraz ustny egzamin z fizyki ogólnej na poziomie studiów magisterskich w Szkole Doktorskiej NCBJ.

Termin rozpoczęcia projektu badawczego: październik 2022. 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie Szkoły: https://gradschool.ncbj.gov.pl/, oraz u kierownika projektu, dr. hab. Michała Szlepera (Michal.Szleper@ncbj.gov.pl).

Lokalizacja: Warszawa, ul. Pasteura 7

Wymagania:

  • tytuł magistra fizyki ze specjalnością związaną z fizyką cząstek elementarnych lub z dziedzin pokrewnych,
  • bardzo dobra znajomość środowiska UNIX/LINUX, umiejętność programowania w C++, znajomość pakietu ROOT, mile widziane dobre zrozumienie teorii cząstek,
  • płynne posługiwanie się językiem angielskim w mowie i piśmie,
  • zaangażowanie w pracę badawczą, umiejętności analityczne, umiejętność współpracy w dużym międzynarodowym zespole badawczym.

Dokumenty:

  • wypełniony formularz, do ściągnięcia ze strony https://gradschool.ncbj.gov.pl/requirements/,
  • CV, w tym lista publikacji, informacja o odbytych kursach, stażach, stypendiach, udziale w konferencjach, itp.,
  • list motywacyjny z opisem zainteresowań badawczych,
  • dane kontaktowe do 1–2 osób (e-mail, telefon, jednostka naukowa) mogących udzielić rekomendacji kandydatowi/kandydatce,
  • kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
  • wyciąg ocen ze studiów I i II-go stopnia.

Aplikacje należy wysyłać na adres Szkoły. Kandydaci proszeni są o zaznaczenie w formularzu tematu nr 7 z fizyki oraz przesłanie wymaganych dokumentów na adres grad@ncbj.gov.pl w terminie do 26 sierpnia 2022 r. O terminie ewentualnej rozmowy i egzaminu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą elektroniczną. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do  września 2022 r.

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie stypendium jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane. 

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock. 
2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie. 
3.    Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Narodowym Centrum Badań Jądrowych.


Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations)