Stypendium naukowe (doktoranckie) - astrofizyka

Data ogłoszenia: 
30 mar 2022 - 18:30
Data zbierania ofert: 
30 kwi 2022 - 23:45
Zakład: 
Zakład Astrofizyki

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) otwiera konkurs na stypendium doktoranckie w projekcie “DUSTY GIANTS: How galaxies produce and destroy dust in different environments” (“Pyłowi Giganci: jak we wczesnym Wszechświecie galaktyki tworzyły i niszczyły pył?”). Stanowisko jest finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu SONATA 2020/39/D/ST9/00720 (PI: dr Darko Donevski). 

Projekt DUSTY GIANTS ma na celu zrozumienie, w jaki sposób wielkoskalowa struktura Wszechświata wpływa na ewolucję galaktyk pyłowych na dużych przesunięciach ku czerwieni. Wybrany kandydat będzie badał to zagadnienie poprzez analizę dużych zbiorów danych obserwacyjnych w szerokim zakresie długości fal, a także poprzez użycie najnowocześniejszych symulacacji kosmologicznych. Jednym z oczekiwanych rezultatów będzie opracowanie nowej techniki opisu ewolucji własności pyłu galaktycznego. Projekt ma na celu przygotowanie odpowiedniego zaplecza naukowego w celu interpretacji przyszłych ogromnych zbiorów danych galaktyk obserwowanych w odległym Wszechświecie, uzyskanych dzięki synergii naziemnych instrumentów submilimetrowych (np. ALMA, NOEMA, JCMT) i teleskopów kosmicznych (np. JWST).

Wybrany kandydat będzie miał możliwość pracy w międzynarodowym zespole badaczy oraz udziału w licznych międzynarodowych konferencjach i szkołach. Przewidywane są także dłuższe pobyty badawcze za granicą. Doktorant będzie brał czynny udział w życiu naukowym grupy astrofizycznej NCBJ (koła naukowe, seminaria i działalność popularyzatorska). Mile widziane będzie pełnienie aktywnej roli w pracach nad wnioskami o dedykowane obserwacje różnymi instrumentami.

Szkoła doktorska trwa maksymalnie 4 lata. Po zakończeniu projektu NCN uczestnicy szkoły doktorskiej będą otrzymywać stypendium doktoranckie zgodnie z art. 209 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20.07.2018. Dodatkowy budżet zostanie przeznaczony na podróże badawcze i sprzęt. 

Lokalizacja i instytut:

Zakład Astrofizyki NCBJ (https://old.ncbj.gov.pl/bp4) jest nową, szybko rozwijającą się grupą, która obecnie składa się z 30 naukowców. Członkowie grupy są zaangażowani w wiele międzynarodowych projektów dotyczących ewolucji galaktyk oraz wielkoskalowej struktury wszechświata (np. HELP, LSST, Euclid, LOFAR). Zakład Astrofizyki znajduje się przy ulicy Pasteura 7, w centrum historycznego miasta Warszawy. Warszawa jest jednym z najważniejszych ośrodków naukowych w Europie Środkowej, a także znana jest z tętniącego życiem miasta i sceny artystycznej.

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie fizyki/astronomii, zastosowania komputerów w fizyce lub podobnej specjalizacji;
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
  • bardzo dobra znajomość co najmniej jednego języka programowania wykorzystywanego do analizy danych (mile widziana znajomość środowiska Python); 
  • zaangażowanie w badania naukowe, zdolności analityczne, niezależność myślenia w połączeniu z dobrymi umiejętnościami komunikacji i pracy w zespole;

Wymagane dokumenty:

  • Curriculum Vitae;
  • oświadczenie o zainteresowaniach i osiągnięciach badawczych, motywacja do podjęcia studiów doktoranckich;
  • opis dorobku naukowego (lista publikacji, stypendiów, udział w konferencjach naukowych itp;)
  • co najmniej jeden list polecający, który należy przesłać bezpośrednio na adres darko.donevski@ncbj.gov.pl
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dla absolwentów polskich uczelni jest to tytuł magistra, dla pozostałych osób jest to tytuł wymagany jako warunek konieczny do uzyskania stopnia doktora w kraju, w którym został on uzyskany;
  • egzaminy i oceny z uczelni (kompletne).

Jak aplikować?
 
Kandydat powinien przesłać swoje zgłoszenie najpóźniej 30 kwietnia 2022 na adres darko.donevski@ncbj.gov.pl w temacie wiadomości dodając „[PhD:DUSTY GIANTS]”. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z dr Darko Donevski  - kierownikiem projektu DUSTY GIANTS,
 
Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Data rozmowy zostanie indywidualnie przesłana e-mailem do każdego zaproszonego kandydata. Proces rekrutacyjny zakończy się w 16 maja 2022 roku. W kolejnym kroku wybrany kandydat musi zaaplikować i zakwalifikowac się (zdać egzamin wstępny) do szkoły doktroskiej NCBJ-IChTJ. Egazmin wstępny zostanie przeprowadzony w drugiej połowie maja 2022 roku (więcej szczegółów dotyczących procedury można znaleźć na stronie szkoły doktorskiej: https://gradschool.ncbj.gov.pl/exam/).
 
Rozpoczęcie studiow doktrskich rozpocznie się w październiku 2022 roku.

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie stypendium jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane. 

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock. 
2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie. 
3.    Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Narodowym Centrum Badań Jądrowych.


Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations)