Stypendium naukowe (doktoranckie) - eksperymentalna fizyka neutrin

Data ogłoszenia: 
17 cze 2019 - 13:45
Data zbierania ofert: 
16 lip 2019 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA BIS 2018/30/E/ST2/00441 (finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki):
„Precyzyjne pomiary oscylacji neutrin w ulepszonym eksperymencie T2K”.
Wysokość stypendium to 4500 zł brutto miesięcznie.

Stypendium związane jest z pracą w neutrinowym eksperymencie T2K, który bada oscylacje neutrin oraz mierzy przekroje czynne na oddziaływania neutrin. Doktorant(ka) będzie brać udział w pracach związanych z ulepszonym bliskim detektorem T2K. Zaangażuje się w proces selekcji nowych interesujących próbek oddziaływań i użycie ich do pomiarów przekrojów czynnych i w miarę możliwości do ulepszenia czułości analizy oscylacji w T2K poprzez redukcję błędów systematycznych związanych ze strumieniem i oddziaływaniami neutrin.

Doktorant(ka) będzie współpracować z międzynarodowym zespołem fizyków, prezentować swoją pracę na zebraniach w Polsce oraz w Japonii. Możliwy jest staż w Japonii w trakcie studiów.
Termin rozpoczęcia pracy badawczej: październik 2019. Miejsce: Warszawa.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zakwalifikowanie się kandydata/kandydatki na studia doktoranckie prowadzone w Graduate School of Physics and Chemistry NCBJ (złożenie aplikacji w terminie i zdanie egzaminu).

Dodatkowe informacje można uzyskać u kierownika projektu, dr hab. Justyny Łagody
(justyna.lagoda@ncbj.gov.pl).

Wymagania:

 • tytuł magistra fizyki ze specjalnością związaną z fizyką cząstek elementarnych, fizyką jądrową, astrofizyką lub metodami komputerowymi fizyki (lub z innych dziedzin pokrewnych),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca samodzielne sporządzanie raportów i dokumentacji oraz udział w pracy w międzynarodowym zespole badawczym,
 • bardzo dobra znajomość przynajmniej jednego niskopoziomowego języka programowania (preferowany C++) oraz środowiska UNIX/LINUX.
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość pakietów ROOT, Geant4,
 • zaangażowanie w pracę badawczą, umiejętności analityczne, samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Dokumenty:

 • CV 
 • list motywacyjny z opisem zainteresowań i osiągnięć naukowych,
 • opis dorobku naukowego (lista publikacji, informacja o odbytych kursach, stażach, stypendiach, udziale w konferencjach etc.),
 • dane kontaktowe do 1–2 osób (e-mail, telefon, jednostka naukowa) mogących udzielić rekomendacji kandydatowi/kandydatce,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
 • wyciąg ocen ze studiów I i II-go stopnia.


Osoby chętne do współpracy proszone są o przesyłanie aplikacji drogą elektroniczną na adres kierownika projektu: justyna.lagoda@ncbj.gov.pl w terminie do 16 lipca 2019 r. z dopiskiem w tytule wiadomości „[stipend]”.

O terminie ewentualnej rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą elektroniczną.  

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 20 lipca 2019. Wybrana osoba ma potem 10 dni na przesłanie aplikacji do Szkoły Doktorskiej NCBJ (Graduate School of Physics and Chemistry). Egzamin odbędzie się na początku września.

 

Do aplikacji prosimy załączyć podpisane oświadczenie o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH