Stypendysta – astrofizyka doświadczalna

Data ogłoszenia: 
17 sie 2018 - 09:15
Data zbierania ofert: 
27 sie 2018 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na (maksymalnie) dwa piętnastomiesięczne stypendia naukowe w projekcie NCN OPUS 2017/27/B/ST9/02162 (finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki) pt. „Pomiar promieniowania kosmicznego najwyższych energii w ramach Współpracy JEM-EUSO – przygotowanie elementów detektora, wykonanie pomiarów i analiza danych”.

Wysokość stypendium to 1000 PLN miesięcznie.

Stypendium może otrzymywać wyłącznie osoba, która spełnia wymogi określone w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” z dnia 27 października 2016 r. – niżej określanym jako Regulamin NCN (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwa...).

Opis zadań

Popularno-naukowe streszczenie projektu jest dostępne na stronie NCN (konkurs OPUS, panel ST9): https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-09-15/s.... Więcej informacji o misji JEM-EUSO można znaleźć na stronie eksperymentu: http://jem-euso.roma2.infn.it/. Zadania realizowane przez stypendystów będą dotyczyły wybranych zagadnień analizy danych z eksperymentu balonowego SPB-EUSO, eksperymentu testowego TA-EUSO (na pustyni w Utah, USA), przygotowania oprogramowania i analizy pierwszych danych z Mini-EUSO (start na Międzynarodową Stację Kosmiczną na przełomie roku 2018/19) oraz symulacji zjawisk dla przygotowywanego eksperymentu balonowego SPB2-EUSO. Przewiduje się udział stypendystów w pomiarach (np. testach w czasie przygotowań detektorów lub w testach w Utah) oraz prezentacje wyników na video konferencjach, spotkaniach roboczych Współpracy JEM-EUSO lub konferencjach naukowych. Podstawowe zadania będą wykonywane w Zakładzie Astrofizyki NCBJ w Pracowni w Łodzi.

Warunki, jakie powinien spełniać kandydat:

 • status studenta zgodnie z Regulaminem NCN §3 ust. 4;
 • uzasadnione zainteresowanie astrofizyką;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • ogólne umiejętności programistyczne (Unix/Linux, C++);27
 • sprawne posługiwanie się pakietem ROOT (CERN).

 

Kontakt

dr Jacek Szabelski (js@zpk.u.lodz.pl)
Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Zakład Astrofizyki
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 69 C, 90-558 Łódź, tel. 42 6786431 w. 31

Miejsce i sposób składania ofert:

elektronicznie: jacek.szabelski@ncbj.gov.pl (preferowany sposób),

osobiście: w sekretariacie Pracowni Fizyki Promieniowania Kosmicznego Zakładu Astrofizyki (BP4) NCBJ przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 69 C, 90-558 Łódź, tel. 42 6786431

Wymagane dokumenty:

 • podanie (wraz z kontaktowym adresem mailowym);
 • życiorys, CV, kwestionariusz osobowy;
 • informacje do oceny kandydata zgodnie z Regulaminem NCN §3 ust. 12–14 (wykaz osiągnięć naukowych, publikacji, udział w naukowych projektach badawczych, wykaz wyróżnień wynikających z prowadzonych badań naukowych, stypendiów, nagród, udział w dodatkowych naukowych warsztatach i szkoleniach, udział w projektach uczelnianych);
 • opis wcześniejszych kontaktów z astrofizyką/astronomią/fizyką wielkich energii/ fizyką cząstek elementarnych/elektroniką/fizyką eksperymentalną;
 • wszelkie inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę (np. wyciąg z kart egzaminacyjnych, informacja o stażach/praktykach).
 • ew. referencje (np. kontakt do opiekuna naukowego lub opinia opiekuna naukowego)

 

Dokumenty powinny zawierać następującą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”. 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych gwarantuje spełnienie i poszanowanie wszystkich praw wynikających z RODO tj. prawo dostępu do danych i ich sprostowania oraz prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu.

Aplikacje zostaną sprawdzone pod względem formalnym. Komisja dokona oceny merytorycznej na podstawie przesłanych dokumentów. Komisja zastrzega sobie prawo rozmowy z wybranymi kandydatami/kandydatkami (w NCBJ w Łodzi lub przy pomocy mediów elektronicznych). Komisja zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
Komisja podejmie decyzję do 29 sierpnia 2018 roku i poinformuje o niej mailowo kandydatów.

 

Data otwarcia konkursu:

17.08.2018

Ostateczny termin nadsyłania ofert:

27.08.2018 godz. 24:00

Rozstrzygnięcie konkursu:

29.08.2018