Stypendysta – astrofizyka doświadczalna

Data ogłoszenia: 
28 wrz 2020 - 08:00
Data zbierania ofert: 
9 paź 2020 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na (maksymalnie) dwa dziesięciomiesięczne stypendia naukowe w projekcie NCN OPUS 2017/27/B/ST9/02162 (finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki) pt. „Pomiar promieniowania kosmicznego najwyższych energii w ramach Współpracy JEM-EUSO – przygotowanie elementów detektora, wykonanie pomiarów i analiza danych”.

Wysokość stypendium to 1000 PLN miesięcznie.

Stypendium może otrzymywać wyłącznie osoba, która spełnia wymogi określone w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” z dnia 27 października 2016 r. – niżej określanym jako Regulamin NCN (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwa...).

Opis zadań

Popularno-naukowe streszczenie projektu jest dostępne na stronie NCN (konkurs OPUS, panel ST9): https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-09-15/s.... Więcej informacji o misji JEM-EUSO można znaleźć na stronie eksperymentu: http://jem-euso.roma2.infn.it/. Zadania realizowane przez stypendystów będą dotyczyły wybranych zagadnień analizy danych z eksperymentu balonowego SPB-EUSO, przygotowania oprogramowania i analiza danych z Mini-EUSO oraz symulacji zjawisk dla przygotowywanych eksperymentu balonowego SPB2-EUSO. Przewiduje się udział stypendystów w pomiarach (np. testów w czasie przygotowań detektorów TA-EUSO lub w testach w Utah, USA, jeśli będą odpowiednie warunki związane z pandemią) oraz prezentacje wyników na video konferencjach, spotkaniach roboczych Współpracy JEM-EUSO lub konferencjach naukowych. Podstawowe zadania będą wykonywane w Zakładzie Astrofizyki NCBJ w Pracowni w Łodzi.

Warunki, jakie powinien spełniać kandydat:

 • status studenta zgodnie z Regulaminem NCN §3 ust. 4;
 • uzasadnione zainteresowanie astrofizyką;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • ogólne umiejętności programistyczne (Unix/Linux, C++);
 • sprawne posługiwanie się pakietem ROOT (CERN).

 

Kontakt

dr Jacek Szabelski (js@zpk. u. lodz. pl)
Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Zakład Astrofizyki
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 69 C, 90-558 Łódź, tel. 42 6786431 w. 31

Miejsce i sposób składania ofert:

elektronicznie: jacek.szabelski@ncbj.gov.pl (preferowany sposób),

osobiście: w sekretariacie Pracowni Fizyki Promieniowania Kosmicznego Zakładu Astrofizyki (BP4) NCBJ przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 69 C, 90-558 Łódź, tel. 42 6786431

Wymagane dokumenty:

 • podanie (wraz z kontaktowym adresem mailowym);
 • życiorys, CV, kwestionariusz osobowy;
 • informacje do oceny kandydata zgodnie z Regulaminem NCN §3 ust. 12–14 (wykaz osiągnięć naukowych, publikacji, udział w naukowych projektach badawczych, wykaz wyróżnień wynikających z prowadzonych badań naukowych, stypendiów, nagród, udział w dodatkowych naukowych warsztatach i szkoleniach, udział w projektach uczelnianych);
 • opis wcześniejszych kontaktów z astrofizyką/astronomią/fizyką wielkich energii/ fizyką cząstek elementarnych/elektroniką/fizyką eksperymentalną;
 • wszelkie inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę (np. wyciąg z kart egzaminacyjnych, informacja o stażach/praktykach).
 • ew. referencje (np. kontakt do opiekuna naukowego lub opinia opiekuna naukowego)

 

Dokumenty powinny zawierać następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) ”. 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych gwarantuje spełnienie i poszanowanie wszystkich praw wynikających z RODO tj. prawo dostępu do danych i ich sprostowania oraz prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu.

Aplikacje zostaną sprawdzone pod względem formalnym. Komisja dokona oceny merytorycznej na podstawie przesłanych dokumentów. Komisja zastrzega sobie prawo rozmowy z wybranymi kandydatami/kandydatkami (w NCBJ w Łodzi lub przy pomocy mediów elektronicznych). Komisją zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
Komisja podejmie decyzję 12 października 2020 roku i w ciągu dwóch dni poinformuje o niej mailowo kandydatów.

Data otwarcia konkursu:

30.09.2020

Ostateczny termin nadsyłania ofert:

9.10.2020 godz. 24:00

Rozstrzygnięcie konkursu:

12.10.2020

Załączniki: