Wyniki naboru | Stypendium naukowe (doktoranckie)

Data ogłoszenia: 
25 cze 2019 - 11:45
Data zbierania ofert: 
16 lip 2019 - 23:45

Wyniki rekrutacji na stanowisko doktorant-stypendysta:

1. Mahmoud Hamed;
2. Gabriele Ricco.


Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na dwa stypendium naukowe w projekcie SONATA BIS 2018/30/E/ST9/00082 (finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki): „ASTROdust: wyczerpujący opis atenuacji pyłu w galaktykach na podstawie miliona galaktyk obserwowanych przez satelitę Herschel”.

Wysokość stypendium to 3500 zł brutto miesięcznie (pierwsze dwa lata, kolejny rok: 4500 zł. Brutto miesięcznie) .

Stypendium związane jest z pracą w projekcie AstroDust, którego głównym celem jest statystyczne zbadanie tłumienia pyłu w galaktykach i jego zależności od typów galaktyk w różnych epokach kosmicznych. Do badań posłuży bezprecedensowo wielka próbka miliona galaktyk zaobserwowanych w podczerwieni przez satelitę Herschel. W projekcie zaplanowane jest  skonstruowanie prawidłowych krzywych tłumienia dla różnych typów galaktyk i zbadanie, jak zmieniały się z czasem w ciągu ostatnich 10 mld lat. Praca ta doprowadzi to do ponownego oszacowania podstawowych własności fizycznych galaktyk aktywnych gwiazdotwórczo. Równocześnie, ogromna próbka galaktyk służących do analizy pozwoli na użycie narzędzia algorytmów samo uczących do klasyfikacji różnych typów galaktyk podczerwonych w celu dokładniejszego zbadania wpływu pyłu na podstawowe własności fizyczne galaktyk.

Doktoranci będą współpracować z międzynarodowym zespołem astrofizyków i statystyków. Będą uczestniczyć w krajowych i międzynarodowych konferencjach, a także w dedykowanych szkołach astrofizycznych. Możliwy jest staż we Francji w trakcie studiów.

Termin rozpoczęcia pracy badawczej: październik 2019. Miejsce: Warszawa.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zakwalifikowanie się kandydata/kandydatki na studia doktoranckie prowadzone w Graduate School of Physics and Chemistry NCBJ (złożenie aplikacji w terminie i zdanie egzaminu).

Dodatkowe informacje można uzyskać u kierownika projektu, dr Katarzyny Małek (Katarzyna.Malek@ncbj.gov.pl).

Wymagania:

  • tytuł magistra fizyki/astronoma ze specjalnością związaną z astrofizyką lub metodami komputerowymi fizyki (lub z innych dziedzin pokrewnych),
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca samodzielne sporządzanie raportów i dokumentacji oraz udział w pracy w międzynarodowym zespole badawczym,
  • bardzo dobra znajomość przynajmniej jednego języka używanego w analizie danych (takich jak Python, R, C++, czy pokrewnych) oraz środowiska UNIX/LINUX.
  • zaangażowanie w pracę badawczą, umiejętności analityczne, samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Dokumenty:

  • CV
  • list motywacyjny z opisem zainteresowań i osiągnięć naukowych,
  • opis dorobku naukowego (lista publikacji, informacja o odbytych kursach, stażach, stypendiach, udziale w konferencjach etc.),
  • dane kontaktowe do 1–2 osób (e-mail, telefon, jednostka naukowa) mogących udzielić rekomendacji kandydatowi/kandydatce,
  • kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
  • wyciąg ocen ze studiów I i II-go stopnia.

Osoby chętne do współpracy proszone są o przesyłanie aplikacji drogą elektroniczną na adres kierownika projektu: Katarzyna.Małek@ncbj.gov.pl w terminie do 16 lipca 2019 r. z dopiskiem w tytule wiadomości „[AstroDust]”.

O terminie ewentualnej rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą elektroniczną.  

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 20 lipca 2019. Wybrana osoba ma potem 10 dni na przesłanie aplikacji do Szkoły Doktorskiej NCBJ (Graduate School of Physics and Chemistry).

Egzamin odbędzie się na początku września.

Do aplikacji prosimy załączyć podpisane oświadczenie o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH