Profesura NAWA 2022

Szanowni Państwo,

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła nabór wniosków w ramach Programu „Profesura NAWA 2022”.

Celem Programu jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, prowadzonej przez polskie jednostki akademickie i naukowe, poprzez włączenie w te działania zagranicznych naukowców światowej klasy z nauk: przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych, medycznych i o zdrowiu oraz rolniczych. Program skierowany jest do wybranych instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki m. in. polskich uczelni, instytutów naukowych i instytutów badawczych. Będą one mogły otrzymać dofinansowanie na realizację Projektu odpowiadającego na wyzwania cywilizacyjne, o dużym znaczeniu w skali globalnej. Wizytujący Naukowcy powinni w znaczący sposób rozwinąć badania naukowe o przełomowym charakterze oraz aktywnie aplikować o prestiżowe granty badawcze. W ramach Programu możliwe będzie zatrudnienie na okres 36-48 miesięcy naukowców o wybitnym dorobku międzynarodowym, pochodzących z różnych krajów na świecie oraz stworzenie przez nich Grupy Projektowej.

Finansowanie w ramach Programu obejmuje wynagrodzenie dla Wizytującego Naukowca, dla członków Grupy Projektowej, a także dla Osoby Zapraszającej, dodatek mobilnościowy dla Wizytującego Naukowca oraz koszty adaptacji i organizacji miejsca pracy oraz przygotowania zaplecza badawczego.

 

W bieżącej edycji Program otwarty jest dla następujących dziedzin nauki i techniki (według klasyfikacji OECD):

  • nauki przyrodnicze;
  • nauki inżynieryjne i techniczne;
  • nauki medyczne i nauki o zdrowiu;
  • nauki rolnicze.

 

W przypadku uzyskania finansowania Projektu, Beneficjent zobowiązany jest do:

1) zapewnienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% budżetu Projektu;

2) zatrudnienia Wizytującego Naukowca na podstawie umowy o pracę na cały okres realizacji Projektu

3) zatrudnienia członków Grupy Projektowej, przy czym preferowaną formą ich zatrudnienia jest umowa o pracę.

4) zapewnienia Wizytującemu Naukowcowi oraz Grupie Projektowej dostępu do aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury umożliwiającej prowadzenie badań zaplanowanych we wniosku, a także zapewnienie niezbędnej przestrzeni biurowej i laboratoryjnej;

5) zapewnienia obsługi administracyjno-finansowej Projektu, w tym spraw związanych z przyjazdem Wizytującego Naukowca oraz stworzeniem Grupy Projektowej;

6) wsparcia Wizytującego Naukowca i Grupy Projektowej w ubieganiu się o środki finansowe na realizację badań naukowych bądź prac rozwojowych, w pozyskaniu wymaganych zgód, opinii, zezwoleń, w tym dotyczących wystąpienia do właściwych komisji etycznych.

 

Termin rozpoczęcia i długość Projektu: Realizacja Projektu może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 lutego 2023 r.  i nie później niż 1 października 2023 r.

Projekt może być realizowany przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 48 miesięcy. 

 

 

Termin złożenia wniosku: Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 23 maja 2022 r. do godz. 1500

Sposób złożenia aplikacji: Wniosek może być złożony wyłącznie w formie elektronicznej w systemie informatycznym NAWA

https://evaluation.nawa.gov.pl/login

 

Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: https://nawa.gov.pl/naukowcy/profesura-goscinna-nawa