RadFarm

WKNKO - logo

W dniach 30 czerwca – 1 lipca br. odbyła się Pierw­sza Wir­tu­alna Kon­fe­ren­cja Nau­kowa Kam­pusu Ochota (WKNKO-1) adre­so­wana do dok­to­ran­tów nauk mate­ma­tyczno-przy­rod­ni­czych oraz wszyst­kich pra­cow­ni­ków Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego. Wir­tu­alne spo­tka­nie prze­pro­wa­dzono w języ­kach pol­skim oraz angiel­skim. W kon­fe­ren­cji wzięło udział 315 uczest­ni­ków. Przed­sta­wiono 7 wykła­dów ple­nar­nych w pię­ciu róż­nych sek­cjach tema­tycz­nych: astro­no­mia i nauki fizyczne, nauki bio­lo­giczne, nauki che­miczne, geo­lo­gia i geo­gra­fia, mate­ma­tyka i infor­ma­tyka. Wybitni naukowcy zapre­zen­to­wali nastę­pu­jące tematy:

  1. Prof. dr hab. Wojciech Grochala „Obserwuj kolory. Jakościowe myślenie w chemii w XXI w. bez obliczeń kwantowomechanicznych”
  2. Prof. dr hab. Anna Gambin „Modelowanie epidemii COVID-19 w Polsce”
  3. Prof. dr hab. Ewa Krogulec, Dr Sebastian Zabłocki „Analiza suszy hydrogeologicznej – od monitoringu do praktycznych aspektów”
  4. Dr hab. Andrzej Dragan „Efekty relatywistyczne w zjawiskach kwantowych”
  5. Dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. ucz. „Zastosowanie teledetekcji w badaniach środowiska przyrodniczego”
  6. Prof. dr hab. Anna Bajer „(Prawie) cała prawda o kleszczach w lasach, parkach i na łąkach”
  7. Dr hab. Dorota Rosińska „Astronomia fal grawitacyjnych – nowe odkrycia”

Zaprezentowano również 249 komunikatów posterowych podzielonych na różne sekcje, spośród których 10 zostało nagrodzonych, a 18 otrzymało wyróżnienia. W sekcji „Nauki chemiczne” przyznano 3 nagrody główne i 4 wyróżnienia. Wśród nagrodzonych i wyróżnionych znaleźli się doktoranci studiów doktoranckich RadFarm.

Pani Magdalena Rodak, doktorantka Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, została nagrodzona za opracowanie tematu „Optymalizacja otrzymywania biokoniugatów nanociał anty-HER2 z ligandem bifunkcyjnym DOTA”, wyróżnienie otrzymała Jolanta Zaborniak, doktorantka Narodowego Centrum Badań Jądrowych za pracę „Opracowanie i walidacja wirtualnego przesiewu receptora cholecystokininy”.

Serdecznie gratulujemy laureatom i życzymy wielu kolejnych sukcesów.

 


Pierwszea Wirtualnea Konferencja Naukowa Kampusu Ochota (WKNKO-1)

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy doktorantów i pracowników naukowych do udziału w Pierwszej Wirtualnej Konferencji Naukowej Kampusu Ochota (WKNKO-1).
Więcej informacji: tutaj.
Strona konferencji: https://wknko.ckc.uw.edu.pl/

 

 

 


Grupa badaczy przy eksperymencie akceleratorowej produkcji molibdenu 99 (foto: Canadian Light Source)

Mgr Tobiasz Zawistowski, student interdyscyplinarnych studiów doktoranckich RadFarm, przez dwa tygodnie przebywał w CANADIAN ISOTOPE INNOVATIONS Corp. prowadząc badania w Canadian Light Source związane z akceleratorową produkcją molibdenu 99 na potrzeby medycyny. Trwają badania możliwości zastosowania podobnej metody także w Świerku. Więcej >>>

 


Dnia 31.01.2020 r. w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie odbyło się I Seminarium Sprawozdawcze dla doktorantów projektu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich RadFarm. Podczas seminarium zaprezentowało się 18 doktorantów, którzy w 15 minutowych wystąpieniach opowiedzieli o przeprowadzonych badaniach, udziałach w konferencjach, grantach oraz planach przyszłych badań. Seminarium Sprawozdawcze zostało poprowadzone przez dr hab. Anetę Malinowską z Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz przez prof. dr hab. Aleksandra Bilewicza z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej. Narodowe Centrum Badań Jądrowych bardzo dziękuje Instytutowi Chemii i Techniki Jądrowej za pomoc w zorganizowaniu I Seminarium Sprawozdawczego. Bardzo dziękujemy wszystkim doktorantom za przygotowanie wystąpień oraz wszystkim obecnym. Do zobaczenia za rok!

 


 

Nasi studenci szkolą się również w wakacje

W ramach studiów doktoranckich RadFram „Radiofarmaceutyki dla ukierunkowanej molekularnie diagnostyki i terapii medycznej” w dniach 18–20 września odbyła się pierwsza Szkoła Letnia. Wzięło w niej udział 19 doktorantów oraz ich opiekunowie naukowi a także wykładowcy zagraniczni. Letnia Szkoła ma na celu zapoznanie uczestników z najnowszymi osiągnieciami nauki w dziedzinie radiofarmacji i pokrewnych, a także prezentację dotychczasowych wyników badań doktorantów.

Na zaproszenie organizatorów wykłady wygłosili zagraniczni goście: prof. Clemens Decristoforo z Uniwersytetu w Innsbrucku mówił o doświadczeniach z nowymi radiofarmaceutykami oraz w aktualnych trendach w tej dziedzinie badań, prof. Petra Kolenc-Peitl z Uniwerystetu w Lubljanie poruszyła kwestie wymagań prawa i wytycznych jakie obowiązują w radiofarmacji, natomiast prof. Franck Denat z Uniwersytetu w Dijon przedstawił zasady projektowania nowoczesnych radiofarmaceutyków. Swoją wiedzę oraz nowe produkty na rynku zaprezentowali także specjaliści z firm Tema Synergie, FUJIFILM VisualSonics oraz Elysia-Raytest. Kolejna edycja Letniej Szkoły RadFarm już za rok.

Rekrutacja Uzupełniająca

Rekrutacja Uzupełniająca (od 28.08.2019 do 15.09.2019) na Studium Doktoranckie Radfarm została zakończona.

II etap rekrutacji:

III etap rekrutacji:

Lista przyjętych:

 


Rekrutacja Uzupełniająca (od 28.08.2019 do 15.09.2019) na Studium Doktoranckie Radfarm

Szanowni Państwo,

Ogłaszamy nabór uzupełniający na Studia Interdyscyplinarne „RadFarm”.

Proponowany temat „Biokoniugaty radioaktywnych nanocząstek złota z przyłączonym chemioterapeutykiem dla celowanej terapii przeciwnowotworowej”.

Promotorzy: prof. dr hab. Aleksander Bilewicz oraz prof. dr hab. Leszek Królicki,

Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Majkowaska-Pilip.

Termin rejestracji kandydatów od 28.08.2019 do 15.09.2019

Dokładne informacje i rejestracja na stronie https://radfarm.ncbj.gov.pl/.

 


Rekrutacja Uzupełniająca (styczeń/luty 2019) na Studium Doktoranckie Radfarm została zakończona

II etap rekrutacji:

III etap rekrutacji:

Lista przyjętych:

 


Szanowni Państwo,
Mamy zaszczyt poinformować, iż dnia 16 Stycznia 2019 roku w godzinach 09:00-13:00 w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, aula B odbędzie się 1-sze Seminarium dla uczestników, opiekunów, promotorów i wszystkich sympatyków Programu RadFarm (Radiofarmaceutyki dla ukierunkowanej molekularnie diagnostyki i terapii medycznej). Seminarium poświęcone będzie prezentacjom planów podjętych prac badawczych prowadzonych przez doktorantów w ramach Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich.

Plan Seminarium do pobrania


 

Informujemy, że niedługo zostanie uruchomiona rekrutacja uzupełniająca (od 02.01.2019 r.) na studium doktoranckie RadFarm
Tematy prac doktorskich w ramach rekrutacji uzupełniającej są już dostępne
(więcej informacji)

 

Interdyscyplinarne Studium Doktoranckie w ramach projektu:

Radiofarmaceutyki dla ukierunkowanej molekularnie diagnostyki i terapii medycznej

Projekt w ramach konkursu NCBiR POWER

Został zakończony pierwszy etap zbierania zgłoszeń na studia doktoranckie.

II etap rekrutacji:

III etap rekrutacji:

Lista przyjętych:

Opis studiów:

Nowoczesna medycyna nuklearna sięga coraz śmielej do nowych radiofarmaceutyków, nacelowanych na diagnostykę i terapię nowotworów, a także innych schorzeń występujących powszechnie w społeczeństwie. Połączenie technik radioizotopowych z molekularnymi markerami stanu chorobowego umożliwia wcześniejsze wykrywanie schorzeń i wdrożenie odpowiednich procedur terapeutycznych, w tym nowoczesnych radiofarmaceutyków receptorowych. Rozwinięcie tej innowacyjnej dziedziny badań jest w Polsce koniecznością. W Polsce działa około 70 zakładów Medycyny Nuklearnej wyposażonych w nowoczesne skanery SPECT/CT, PET i PET/CT oraz najnowsze techniki hybrydowe PET/MRI. Radiofarmaceutyki przygotowywane są w placówkach służby zdrowia, również niepublicznych, jak i przez firmy: Synektik/Iason, Monrol, Voxel itp., w których źródłem izotopów są zainstalowane cyklotrony do celów medycznych. Z powodzeniem wdrażane są nowoczesne formy radioterapii wewnętrznej. Ten rozwój stwarza gwałtownie rosnące zapotrzebowanie na samodzielnych specjalistów w dziedzinie radiofarmacji. W 2010 r. Min. Zdrowia wprowadziło program podyplomowej specjalizacji z Radiofarmacji. Jednakże aktualnie w żadnej jednostce naukowej w Polsce nie jest możliwe kompleksowe kształcenie w tej dziedzinie na poziomie studiów doktoranckich. Z tej konstatacji wynika potrzeba kształcenia kadr o szerokim spektrum wiedzy o interdyscyplinarnym charakterze. Proponowane przez nas Studium Doktoranckie, skupiające najlepsze siły fachowe z wielu uczelni i instytutów badawczych, ma spełniać powyższy cel.

RadFarm będzie korzystać z doświadczeń i kadry naukowej 4 jednostek: NCBJ IChTJ (instytuty badawcze), UW oraz WUM (uczelnie wyższe). Partnerzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie technik jądrowych, projektowania i badania leków (w tym radiofarmaceutyków), modelowania molekularnego i symulacji in silico oddziaływań lek-receptor, weryfikacji przedklinicznej i klinicznej opracowanych radiofarmaceutyków. Ponadto, współpracują w ramach Centrum Projektowania Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie, CERAD – projekt znajduje się na Polskiej Mapie Drogowej Dużej Infrastruktury Badawczej. Dzięki potencjałowi technicznemu Partnerstwa doktoranci RadFarm będą mieli dostęp do najnowocześniejszych urządzeń jądrowych, aparatury do badań fizykochemicznych i biologicznych oraz nowoczesnej infrastruktury informatycznej, pozwalających na otrzymywanie całej gamy radioizotopów, opracowanie nowoczesnych radiofarmaceutyków i technologii ich wytwarzania, modelowanie molekularne, dozymetrię wewnętrzną i planowanie radioterapii. Ich prace będą się w sposób naturalny przekładać na nowe leki o działaniu na poziomie molekularnym (diagnostyka i terapia receptorowa, leki do radioterapii celowanej i spersonalizowanej a także leki wielofunkcyjne, o cechach dobranych do różnych technik obrazowych). Doktoranci RadFarm będą uczestniczyli we wszechstronnych badaniach ukierunkowanych na poszukiwanie i projektowanie radiofarmaceutyków oraz wdrażanie procedur diagnostyczno-terapeutycznych dla schorzeń, w których obecnie stosowane metody są nieskuteczne. Praktycznym celem uruchomienia studiów jest przygotowanie kadry do realizacji zarówno projektu CERAD, jak i do pracy w innych jednostkach naukowych oraz dla przemysłu radiofarmaceutycznego. Oczekuje się, że w efekcie kształcenia nastąpi dalszy innowacyjny rozwój tej dziedziny. Tematy prac doktorskich będą obejmować wszystkie zagadnienia powiązane z tym głównym tematem, a więc zagadnienia przygotowania materiałów tarczowych i ich napromieniania w reaktorze jądrowym i w akceleratorach, metody chemicznego wydzielania radionuklidów, znakowania ligandów, syntezy organiczne (w tym nano- i mikro- cząstek jako nośników radionuklidów) oraz, w oparciu o znajomość zasad wytwarzania leków, prawa farmaceutycznego i atomowego – zagadnienia postaci leku, powinowactwa receptorowego, farmakokinetyki, toksykologii i dozymetrii. Istotną częścią projektu będą prace wykorzystujące komputery dużej mocy do analizy i modelowania układów o dużej liczbie stopni swobody, pozwalające na projektowanie leków. Na etapie prac przygotowawczych opracowano ponad 30 programów badawczych, spośród których doktoranci będą mogli wybierać tematykę realizowanych prac. Praca naukowa doktorantów będzie odbywała się pod opieką promotora i we współpracy z ko-promotorem z komplementarnej dziedziny, w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników prowadzonych badań. Przewiduje się też udział ko-promotorów ze współpracujących zagranicznych ośrodków naukowych. Przykładowe proponowane tematy prac doktorskich:

  • Znakowane Ac-225 i Lu-177 nanociała anty-EGFRvIII jako potencjalne radiofarmaceutyki w celowanej radioimmunoterapii glejaka wielopostaciowego.
  • Opracowanie formulacji farmaceutycznej i badania przedkliniczne swoistego radiofarmaceutyku do celowanej radioterapii raka rdzeniastego tarczycy (MTC).
  • Radiobiokoniugaty nanocząstek magnetycznych dla jednoczesnej celowanej radioterapii i hipertermii.

Istotnym celem projektu będzie wdrożenie działań mających na celu wzrost stosunku liczby doktoratów zakończonych i obronionych do liczby doktorantów rozpoczynających studia. Zostanie to zrealizowane poprzez ścisłą współpracę doktoranta z promotorami, ciągłe wsparcie w zakresie metodologii i umiejętności badawczych oraz łatwy dostęp do nowoczesnej aparatury naukowo badawczej zlokalizowanej w ośrodkach Partnerstwa. Jest to aspekt szczególnie istotny, ponieważ w ostatnich latach znacząco wzrosła liczba doktorantów, jednak nie przełożyło się to na wzrost liczby absolwentów, którzy uzyskali stopień doktora, a to właśnie jest warunkiem zapewnienia kadry naukowej nie tylko dla uczelni i instytutów badawczych, lecz przede wszystkim dla powstających lawinowo ośrodków związanych merytorycznie z medycyną nuklearną (przygotowywanie preparatów radiofarmaceutycznych, zastosowania kliniczne, terapie niestandardowe).

Szeroko zakrojona współpraca i możliwości partnerów pozwalają na w pełni komplementarne podejście do zagadnień związanych z projektowaniem i syntezą nowych radiofarmaceutyków, na ich weryfikację kliniczną oraz na przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry dla radiofarmacji. Program interdyscyplinarnych studiów doktoranckich został stworzony w oparciu o dokument MNiSW „Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach”. Jest on zgodny z m.in. z KD3 (zastosowano etapy rekrutacji wskazane w dokumencie, w tym np. wymagane dokumenty, rozmowa kwalifikacyjna; zaplanowano wykłady dotyczące kompetencji miękkich), wnioskami tzw. Inicjatywy Salzburg II, opublikowanych w 2010 r. (zapewnienie odpowiedniego finansowania i stabilizacji dla doktorantów celem zagwarantowania warunków do badań), zasady innowacyjnego szkolenia doktorantów, opracowanych przez ERA Steering group i rekomendowanych w Konkluzjach Rady Unii Europejskiej dotyczących modernizacji szkolnictwa wyższego z 28 i 29.11.2011 r. Ponadto treść wypracowanych programów będzie zgodna z Europejską Kartą Naukowca (KD4).

 

Kontakt: radfarm@ncbj.gov.pl