Pozostałe systemy reaktora MARIA

Systemy bezpieczeństwa w reaktorze MARIA

Duży obiekt jądrowy, jakim jest reaktor MARIA wymaga pracy szeregu układów, pozwalających na jego bezpieczną eksploatację. Poniżej krótkie wyliczenie tych systemów i ich funkcji:

  • Układ wentylacji. Układ ten zapewnia kontrolowane uwalnianie do otoczenia powietrza z obiektów reaktora. Uwalnianie to następuje poprzez komin o wysokości 60 m. W stanach normalnych z reaktora uwalniane są pewne ilości gazów radioaktywnych (ponad 95% stanowi 41Ar, będący produktem aktywacji powietrza). W warunkach awaryjnych mogą wystąpić uwolnienia innych gazów i aerozoli promieniotwórczych, np. gazowych produktów rozszczepień. W takim przypadku powietrze jest poddawane filtracji.
  • Układy bezpieczeństwa reaktora, obejmujące awaryjne wyłączanie reaktora, tzw. blokady zabezpieczeń (blokada rozruchu i podnoszenia mocy reaktora), sygnalizację, układ awaryjnego zalewania rdzenia.
  • Aparatura systemów sterowania, zabezpieczeń i kontroli technologicznej reaktora. Układ zapewnia prawidłowe działanie wszystkich elementów sterowania i zabezpieczeń reaktora oraz zbieranie danych nt. przebiegu procesów fizycznych i technologicznych w reaktorze. Główne elementy układu znajdują się sterowni reaktora.
  • Układ zasilania w energię elektryczną to rozbudowany układ zasilania z wielostopniowymi systemami, zapewniającymi ciągłość zasilania w warunkach normalnych i awaryjnych.
  • Magazynowanie i transport świeżego oraz wypalonego paliwa jądrowego.
  • Instalacje ścieków nisko i średnioaktywnych w obiekcie reaktora oraz gospodarka odpadami promieniotwórcznymi, powstającymi podczas eksploatacji reaktora.
  • System dozymetryczny obejmujący zarówno monitorowanie pól promieniowania i zagrożeń radiologicznych w obiektach reaktora, jak i ochronę radiologiczną personelu. W ramach systemu dokonywane są również oceny zagrożenia ludności, wynikające z działalności reaktora MARIA.