Departament Aparatury i Technik Jądrowych (DTJ)

Adres
05-400 Otwock-Świerk
NCBJ, bud. 7, pok. 136
tel. +48 22 273 14 13
e-mail DTJ@ncbj.gov.pl
książka adresowa DTJ
Dyrektor Departamentu
dr hab. Jacek Rzadkiewicz, prof. NCBJ
tel. +48 22 273 14 43
e-mail jacek.rzadkiewicz@ncbj.gov.pl

 

Zakres dzia­ła­nia Depar­ta­mentu

 • Pro­wa­dze­nie prac naukowo-badaw­czych w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia, budowy i użyt­ko­wa­nia apa­ra­tury jądro­wej wyko­rzy­sty­wa­nej w infra­struk­turach badaw­czych, w prze­my­śle i medy­cy­nie;
 • Rozwój tech­nik detek­cji pro­mie­nio­wa­nia joni­zu­ją­cego i metod ana­lizy danych dla celów poznaw­czych i apli­ka­cyj­nych;
 • Pro­jek­to­wa­nie, budowa i testo­wa­nie ukła­dów elek­tro­nicz­nych dla infra­struk­tur badaw­czych i prze­my­słu;
 • Rozwój opro­gra­mo­wa­nia ste­ru­ją­cego i obra­zu­ją­cego oraz metod symu­la­cji Monte Carlo pro­ce­sów fizycz­nych w bada­niach pod­sta­wo­wych i apli­ka­cyj­nych;
 • Wspar­cie badaw­cze i naukowe dla prac pro­wa­dzo­nych przez Depar­ta­ment Eksplo­ata­cji Obiek­tów Jądro­wych (DEJ) oraz Zakład Doświad­czalny Apa­ra­tury Jądro­wej (ZDAJ).

Depar­ta­ment reali­zuje liczne kra­jowe i mię­dzynarodowe pro­jekty badaw­cze w obsza­rze sze­roko rozu­mia­nej fizyki jądro­wej. DTJ pro­wa­dzi sze­roką współ­pracę z kra­jo­wymi i zagra­nicz­nymi ośrod­kami nauko­wymi, w tym mię­dzy innymi, z Fran­cji, Nie­miec, Szwe­cji, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Szwaj­ca­rii, USA i Chin. Depar­ta­ment sta­nowi miej­sce pracy dla fizy­ków, elek­tro­ni­ków, inży­nie­rów, pro­gra­mi­stów, labo­ran­tów i tech­ni­ków. Prace DTJ wspiera zespół pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cyj­nych.

DTJ umoż­li­wia reali­za­cję prac magi­ster­skich i dok­tor­skich w obsza­rze fizyki oraz nauk tech­nicz­nych.

Struk­tura Depar­ta­mentu

 1. Zakład Fizyki i Tech­niki Akce­le­ra­cji Czą­stek (TJ1)
 1. Pra­cow­nia Teorii Akce­le­ra­cji i Metod Obli­cze­nio­wych
 2. Pra­cow­nia Struk­tur Przy­spie­sza­ją­cych i Ukła­dów Wiel­kiej Czę­sto­tli­wo­ści
 3. Pra­cow­nia Tech­nik Pomia­ro­wych
 4. Pra­cow­nia Rozwoju i Zasto­so­wań Metod Fizyko-Che­micz­nych w Arche­ome­trii
 1. Zakład Elek­tro­niki i Syste­mów Detek­cyj­nych (TJ2)
 1. Pra­cow­nia Spek­tro­me­trii i Elek­tro­niki Jądro­wej
 2. Pra­cow­nia Fizyki Pro­mie­nio­wa­nia Rent­ge­now­skiego
 1. Zakład Fizyki Detek­to­rów i Dia­gno­styki Pla­zmy (TJ3)
 1. Pra­cow­nia Detek­to­rów Pro­mie­nio­wa­nia Joni­zu­ją­cego
 2. Pra­cow­nia Dia­gno­styki Pla­zmy