Śp. dr Krzysztof Pytel

dr Krzysztof Pytel

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,
że 21 sierpnia 2018 roku w wieku 72 lat zmarł

śp. dr Krzysztof Pytel

fizyk, kierownik reaktorów EWA i Maria w Świerku.
Całe życie zawodowe poświęcił fizyce jądrowej i pracy badawczej.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały człowiek i przyjaciel.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 27 sierpnia 2018.

Pożegnanie w domu pogrzebowym przy ul. S. Batorego 44 w Otwocku o godzinie 13:00.

Wejście na cmentarz w Otwocku o godzinie 14:00.

Autobus NCBJ odjeżdża o g.12:30 z przystanku NCBJ.
Po pogrzebie autobus jedzie do centrum Otwocka (ul.Orla) i wraca do NCBJ.

 

Requiescat in pace

 

przyjaciele, koledzy,

Dyrekcja, Rada Naukowa NCBJ

 

 

Pożegnanie dr. Krzysztofa Pytla

Żegnamy naszego Kolegę i Przyjaciela dr. Krzysztofa Pytla, który od lat 70-tych ubiegłego wieku związany był z Ośrodkiem Świerk. Człowieka o wielkiej wiedzy, ogromnych kompetencjach zawodowych, szerokim doświadczeniu i tak samo wielkiej kulturze osobistej. Człowieka, z którym współpraca stanowiła wielką satysfakcję dla wszystkich. Nie sposób, nie powiedzieć, że dr Krzysztof Pytel był „krynicą wiedzy” o fizyce jądrowej i reaktorach badawczych, szczególnie o reaktorach jądrowych EWA i MARIA. Krzysztof Pytel był doskonałym profesjonalistą, a zarazem wspaniałym, zawsze otwartym na innych Kolegą szczególnie dla młodych pracowników rozpoczynających swoją przygodę z tematyką reaktorową. Od początku swej pracy zawodowej włączał się czynnie w prace przygotowujące programy wykorzystania reaktora badawczego MARIA. Zainteresowania zawodowe skupiały się na pracach związanych z doborem parametrów fizycznych reaktora MARIA, poprzez analizę różnych możliwości wykorzystania reaktora. Miał tę satysfakcję, będąc młodym fizykiem, uczestniczyć w doświadczeniu krytycznym reaktora MARIA. Jego praca zaowocowała tym, co dziś doceniamy w pracy tego reaktora, który jest jednym z niewielu reaktorów na świecie o parametrach neutronowych umożliwiających wytwarzanie szeregu radioizotopów wykorzystywanych głównie w medycynie nuklearnej, w tym produkcji molibdenu. Reaktor MARIA jest dzisiaj tym co w zdecydowanej mierze jest efektem wytrwałej pracy dr. Krzysztofa Pytla.

Krzysztof Pytel zawsze kierował się dobrem ludzi, z którymi pracuje, jak i miejsca pracy, poprzez dbanie o właściwe przekazywanie posiadanej wiedzy i doświadczenia innym współpracownikom. W miarę możliwości przekazywał bez reszty posiadane kompetencje młodszym kolegom, zapewniając płynne przejście kompetencji na powierzonym mu stanowisku. Nieustannie był chętny do pomocy. Znakomity Kolega, przyjaciel z nieustannie pozytywnym nastawieniem poszukiwania rozwiązań najróżniejszych zagadnień. Pełnił funkcję rzeczywistego promotora licznych prac doktorskich i magisterskich, w których oficjalnie nie był wymieniany ze względów formalnych. Nie stanowiło to nigdy dla dr Krzysztofa Pytla problemu, gdyż pomoc przy realizacji zadań i prac badawczych była dla niego kwestią ideową i nie podlegającą dyskusji. Był przy tym osobą, którą cechowała zawsze niezwykła skromność i przyjaźń całego otoczenia.

Niezależnie od posiadanej wiedzy dotyczącej reaktorów jądrowych i fizyki jądrowej, dr Krzysztof Pytel interesował się także interdyscyplinarnymi metodami zastosowania fizyki jądrowej, a neutronów w szczególności. Pasjonował się też najnowszymi zagadnieniami astrofizycznymi i kosmologicznymi, których to analiza też była w sferze Jego zainteresowań. Wszystkie te działania podejmował z dużym zaangażowaniem i z dużą dozą kompetencji. Krzysztof Pytel był autorem kilkudziesięciu publikacji oraz ponad stu raportów wewnętrznych.

Wiedza i doświadczenie dr. Krzysztofa Pytla była powszechnie uznana nie tylko w wśród zespołów reaktora MARIA i w całym środowisku NCBJ, ale także w szeregu ośrodków naukowych, w tym uniwersyteckich, w Polsce i za granicą. Był ekspertem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego w ramach pomocy technicznej dla krajów rozwijających się. Zespoły reaktora MARIA regularnie korzystały z Jego pomocy przy opracowywaniu analiz, obliczeń na rzecz nowych projektów. Krzysztof Pytel był osobą, dzięki której możliwe było rozpoczęcie nowatorskiego programu napromieniania topazów w reaktorach EWA i MARIA. Był osobą wprowadzającą, najpierw w reaktorze EWA później MARIA, technologię neutronowej modyfikacji kryształów krzemu, która to technologia została wyróżniona w roku 2006 przez Polską Agencję Rozwoju Przemysłu (PARP) nagrodą Polski Produkt Przyszłości. Był kluczową osobą w Zespole, który wdrożył program napromieniania tarcz uranowych do produkcji molibdenu. Dziś jest to jedna z wizytówek nie tylko reaktora MARIA, ale i całego NCBJ, stanowiąc istotne źródło dochodów instytutu. W latach 2006-2012 walnie przyczynił się do konwersji reaktora MARIA z paliwa wysoko wzbogaconego na paliwo nisko wzbogacone prowadząc obliczenia fizyczne i cieplno-hydrauliczne przy współpracy z Argonne National Laboratory, USA.

W latach 2009-2016 Krzysztof Pytel był współodpowiedzialny za kwestie bezpieczeństwa związane z wywozem wypalonego paliwa do Federacji Rosyjskiej w ramach „Global Threat Reduction Initiative” (GTRI). Był głównym specjalistą odpowiedzialnym za analizy bezpieczeństwa urządzeń eksperymentalnych wprowadzanych i eksploatowanych w reaktorze MARIA. Przez ostatnia ćwierć wieku pozostawał głównym redaktorem Raportu Bezpieczeństwa reaktora MARIA. Dr Krzysztof Pytel pełnił kluczową rolę w Komisji Bezpieczeństwa Reaktora MARIA.

W latach 1985-2002 będąc ekspertem MAEA, z ramienia tej instytucji był konsultantem merytorycznym szeregu misji MAEA skierowanych do krajów rozwijających swoje programy reaktorowe. Jako ekspert MAEA pracował w Iraku (trzy misje), Iranie (trzy misje), Syrii (dwie misje), Wietnamie (jedna misja). Prowadził wykłady i szkolenia z zakresu fizyki reaktorowej, m.in. w Kairze, Atenach, Lizbonie. W Świerku organizował i prowadził długoterminowy kurs dla pracowników ośrodka jądrowego w Syrii.

O zaangażowaniu w pracę Krzysztofa Pytla na rzecz instytutu może świadczyć fakt, iż był jedną z niewielu osób, które potrafiły zrezygnować z otrzymanego stypendium od Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) na rzecz powierzonych mu obowiązków. Dopiero kiedy sytuacja na to pozwalała zdecydował się wyjechać na stypendium.

Szeroki profil aktywności naukowej, badawczo-wdrożeniowej czy edukacyjnej Krzysztofa Pytla nie ograniczał czynnego włączania się w szereg działań pozazawodowych. Powszechnie znana była Jego pasja związana z żeglarstwem. Czekał na urlop, który spędzał z wnukiem nad jednym z jezior na Pojezierzu Augustowskim. W pamięci przyjaciół pozostają wyprawy do jaskiń jurajskich, a jedna z jaskiń koło świętokrzyskiego Łagowa należy do Jego odkryć.

 

Przebieg pracy dr. Krzysztofa Pytla

Ukończył Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego 12.09.1969 r. i tego samego roku został zatrudniony w IBJ w zakładzie XI (01.11.1969). W 1971 roku (01.04.1971) został powołany na stanowisko asystenta, a dwa lata później na stanowisko starszego asystenta (01.06.1973). Już od pierwszych lat pracy wykazał się szczególną pracowitością, własną inicjatywą oraz umiejętnością organizowania prac badawczych. Wspólnie z mgr inż. Czesławem Nyczem opracował szereg zagadnień analitycznych i bezpieczeństwa reaktora EWA i MARIA. W swojej pracy znaczący wkład włożył w pomiary kalorymetryczne w reaktorze EWA jak i MARIA. Jego wiedza i zaangażowanie miały istotne znaczenie przy pomiarach w reaktorze EWA w trakcie międzynarodowej konferencji „Intercomparison of reactor calorimeter” zorganizowanej w Świerku w maju 1972 roku.

Z dniem 01.03.1976 r. powierzono mu funkcję Kierownika Pracowni Eksploatacyjnych Analiz Reaktorowych i Bezpieczeństwa Jądrowego w Zakładzie Eksploatacji Reaktorów. Od 01.05.1979 r. został powołany na stanowisko Adiunkta, a pięć miesięcy później (01.10.1979 r.) powołano dr. Krzysztofa Pytla na stanowisko Kierownika Pracowni Operatorskiej Reaktora EWA.

W dniu 19.05.1981 r. otrzymał nagrodę za realizację prac badawczo wdrożeniowych „Opracowanie i wykonanie dodatkowego układu zabezpieczeń i awaryjnego zraszania rdzenia reaktora EWA wraz z aneksem do Raportu Bezpieczeństwa” W tym samym 1981 roku zostało wystawione Krzysztofowi Pytlowi świadectwo racjonalizatorskie „Sposób bezstykowej kontroli i realizacji rzeczywistej ekspozycji w ruchomych kanałach do naświetlań w reaktorze atomowym”.

W roku 1982 rozpoczął stypendium w międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w RFN, podczas którego uzyskał stopień Doktora Nauk Technicznych nadany Uchwałą Rady Naukowej przez Instytut Badań Jądrowych z dnia 30 marca 1982 roku.

Kolejnymi etapami w pracy zawodowej Krzysztofa Pytla było powołanie w dniu 01.03.1983 r. na funkcję Kierownika Zakładu Eksploatacji Reaktora EWA w Ośrodku Reaktorów i Produkcji Radioizotopów (ORiPI). Pełniąc tę funkcję w czerwcu 1984 roku uzyskał uprawnienia kierownika zmiany reaktora EWA. W tym samym roku powołany na członka Rady Programowej ORiPI, a od listopada 1984 r. powierzono mu funkcję Pełnomocnika Dyrektora ORiPI. Po zmianach organizacyjnych w Ośrodku Świerk dr Krzysztof Pytel objął od grudnia 1990 r. stanowisko kierownika Zakładu Analiz i Pomiarów Reaktorowych. Po kolejnych zmianach jakie następowały w latach 1994 i 1999 piastował kierownicze stanowiska w pracowniach związanych z analizami i pomiarami reaktorowymi w tym m.in. funkcję kierownika Pracowni Pomiarów Reaktorowych i Z-cy Kierownika Zakładu Badań i Technik Reaktorowych.

Do osiągnięć udokumentowanych stosownym certyfikatem należy wydane w dniu 25.04.1990 r. przez Urząd Patentowy świadectwo Autorskie nr 253670 o dokonaniu wynalazku pt. „Sposób wytwarzania jodu-125 o wysokiej czystości promieniowania z ksenonu-124 i sonda do wytwarzania jodu-125 o wysokiej czystości promieniowania z ksenonu-124” (ZA 148587).

Dla wszystkich, którzy go znali pozostaje niedoścignionym wzorem kolegi, przyjaciela, pracownika czy po prostu człowieka.

Przyjaciele i koledzy z reaktora MARIA

dr Krzysztof Pytel