Wsparcie wydawnictwa Oxford Uni­ver­sity Press w pro­ce­sie kształ­ce­nia na odle­głość

Pod­czas pan­de­mii COVID-19, wydaw­nic­two Oxford Uni­ver­sity Press chcia­łoby wes­przeć Pań­stwa Insty­tu­cję w pro­ce­sie kształ­ce­nia na odle­głość.

Wykła­dow­com czy instruk­to­rom, któ­rzy zetknęli się naucza­niem zdal­nym po raz pierw­szy, ofe­ru­jemy bez­płat­nie poni­żej wymie­nione, cztery spe­cja­li­styczne kursy roz­woju umie­jęt­no­ści ucze­nia online, firmy Epi­geum, będą­cej czę­ścią OUP.

W celu sko­rzy­sta­nia z kur­sów, zain­te­re­so­wani użyt­kow­nicy muszą tylko doko­nać krót­kiej reje­stra­cji z dowol­nego kom­pu­tera. Szcze­gó­łowe wska­zówki przed­sta­wione są na stro­nie https: //www. epi­geum. com/epi­geum-insi­ght­s/new­s/mo­ving-to-online-teaching-in-response-to-the-coro­na­vi­rus-covid-19-free-access-to-epi­geum-reso­ur­ces-that-may-help/. Narzę­dzia te będą dostępne bez­płat­nie do końca maja 2020.

Zachę­camy rów­nież do sko­rzy­sta­nia z kom­plek­so­wego zbioru badań odno­szą­cych się do COVID-19, innych koro­na­wi­ru­sów oraz powią­za­nych tema­tów, który udo­stęp­niono bez­płat­nie na czas trwa­nia epi­de­mii, aby wes­przeć naukow­ców, leka­rzy czy pra­cow­ni­ków służby zdro­wia w radze­niu sobie z kry­zy­sem.

Kolek­cja zawiera arty­kuły cza­so­pism, roz­działy ksią­żek i pod­ręcz­ni­ków, a także tre­ści z Oxford Medi­cine Online, w tym Oxford Text­book of Medi­cine. Publi­ka­cje umiesz­czone są na ogól­no­do­stęp­nej stro­nie COVID-19 rese­arch.