Wznowienie programu publi­ko­wa­nia otwar­tego IOP

Program publi­ko­wa­nia otwar­tego IOP został wzno­wiony i będzie kon­ty­nu­owany do wyczer­pa­nia puli – pula to 60 arty­kułów.

Ostat­nia aktu­ali­za­cja 06.06.2022: zostało wyko­rzy­sta­nych 28 arty­kułów z puli 60 arty­kułów.

 

Pro­gram jest prze­zna­czony dla auto­rów kore­spon­den­cyj­nych afi­lio­wa­nych w insty­tu­cjach uczest­ni­czą­cych w kon­sor­cjum IOP. Pro­gram obej­muje 44 hybry­dowe cza­so­pi­sma IOP oraz typy publi­ka­cji: rese­arch paper, spe­cial issue paper, let­ter. Pro­gram pozwala na publi­ka­cję na licen­cji CC-BY bez opłat dla auto­rów okre­ślo­nej liczby arty­kułów przy­ję­tych do publi­ka­cji w bie­żą­cym roku. W 2020 r. zostało opu­bli­ko­wane 58 art., w 2021 r. 60 arty­kułów, a w 2022 r. dostępna jest ponow­nie pula 60 arty­kułów. Pula nie jest roz­dzie­lona na insty­tu­cje i arty­kuły są włą­czane do pro­gramu w kolej­no­ści przyj­mo­wa­nia arty­kułów do publi­ka­cji.

 

IOP roz­po­znaje arty­kuły upraw­nione do pro­gramu na pod­sta­wie afi­lia­cji poda­nej przez autora kore­spon­den­cyj­nego w for­mu­la­rzu przy wysy­ła­niu manu­skryptu do cza­so­pi­sma i po przy­ję­ciu arty­kułu do publi­ka­cji prze­syła infor­ma­cję o arty­kule do ICM. Po spraw­dze­niu, czy w arty­kule podana jest odpo­wied­nia afi­lia­cja, ICM potwier­dza włą­cze­nie arty­kułu do pro­gramu. W ramach nowego sys­temu wpro­wa­dzo­nego przez IOP w 2021 r. autor wypeł­nia dodat­kowy for­mu­larz w trak­cie recen­zji albo zaraz po akcep­ta­cji arty­kułu. W tym for­mu­la­rzu autor ma moż­li­wość wyboru publi­ka­cji OA w ramach pro­gramu i z zacho­wa­niem praw autor­skich. Jeżeli autor zre­zy­gnuje z publi­ka­cji OA lub powia­domi wydawcę, że chce pokryć koszty z innego źró­dła, arty­kuł nie jest włą­czany do pro­gramu. Auto­rzy, któ­rzy wraz z akcep­ta­cją arty­kułu nie dostaną pro­po­zy­cji publi­ka­cji OA w ramach pro­gramu, mogą zgła­szać się do ICM na adres wbn@icm. edu. pl załą­cza­jąc stro­nę/y z tytu­łem, auto­rami i afi­lia­cjami z zaak­cep­to­wa­nego manu­skryptu. Dostępna jest także bro­szura o pro­gra­mie przy­go­to­wana przez wydawcę oraz infor­ma­cja o pro­gra­mie na stro­nie wydawcy.

 

W załą­cze­niu bro­szura o pro­gra­mie przy­go­to­wana przez wydawcę.

ZałącznikWielkość
PDF icon icm_poland_author_guide_iop.pdf378.36 KB