Menu odnośników dodatkowych

Zamówienia powyżej 30 tys.EUR

Dostawa układu kriostatycznego do pomiarów spektroskopowych do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku wraz z montażem.

----

Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej oraz wykonanie robót budowlanych Etapu 1 obejmujących adaptację i remont (bez zmiany sposobu użytkowania) istniejącego bunkra nr 81A oraz budowę zaplecza techniczno-biurowego na terenie NCBJ

cd. nazwy zamówienia wraz z dokumentacją powykonawczą----

Rozbudowa systemu pamięci zewnętrznej do archiwizacji danych, opartego na kasetach taśmowych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku

----

Dostawa 5 szt. programowalnych zasilaczy laboratoryjnych do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku

----

Dostawa 2 szt. próżniowych okien mikrofalowych (II) do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku

----

Dostawa lampy wyładowczej rentgenowskiej do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku

----

Dostawa tokarki i frezarki wraz z wyposażeniem

----

Dostawa detektorów scyntylacyjnych do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku

UWAGA!ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT----

Dostawa Aparatury Spektrometrii Cyfrowej - Cyfrowy analizator amplitudy do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku

----

Strony