Zaproszenie na konferencję pt. Europa. Horyzont Możliwości

Kra­jowy Punkt Kon­tak­towy Pro­jek­tów Badaw­czych UE, dzia­ła­jący obec­nie w struk­tu­rze Naro­do­wego Cen­trum Badań i Rozwoju, zapra­sza na kon­fe­ren­cję – Europa. Hory­zont moż­li­wo­ści, która odbę­dzie się online, w pią­tek 16 kwiet­nia 2021 roku. Jest to wyda­rze­nie inau­gu­ru­jące w Polce nowy pro­gram ramowy UE – Hory­zont Europa.

Uczest­nicy kon­fe­ren­cji poznają zało­że­nia i prio­ry­tety pro­gramu Hory­zont Europa, a przede wszyst­kim nowe ele­menty sys­temu, takie jak Euro­pej­ska Rada ds. Inno­wa­cji, part­ner­stwa, misje oraz kla­stry, któ­rym poświę­cone będą spe­cjalne sesje tema­tyczne. Pod­czas spo­tka­nia poru­szone zostaną rów­nież kwe­stie syner­gii pro­gra­mo­wych oraz instru­men­tów ukie­run­ko­wa­nych na wyrów­ny­wa­nie szans w zakre­sie B+I pomię­dzy kra­jami człon­kow­skimi.

Reje­stra­cja na kon­fe­ren­cję jest już otwarta. Panel reje­stra­cyjny oraz agenda dostępne są pod niniej­szym lin­kiem.