Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Arantxy Tymowskiej

Komisja ds. przewodów doktorskich Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:

“Next-to-eikonal corrections in the Color Glass Condensate”.

Roz­prawa dok­tor­ska znaj­duje się do wglądu w Biblio­tece NCBJ oraz na stro­nie: Postę­po­wa­nie w spra­wie nada­nia stop­nia dok­tora mgr Aran­txa Tymow­ska – Postę­po­wa­nia dok­tor­skie – Biu­le­tyn Infor­ma­cji Publicz­nej Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych (ncbj. gov. pl)

Link do uczest­nic­twa w publicz­nej obro­nie:

https: //meet. goto. com/349587829

Prze­wod­ni­czący Komi­sji Dok­tor­skiej

Dr hab. Jakub Wagner

Autor: 
mgr Arantxa Tymowska
Tytuł pracy: 
Next-to-eikonal corrections in the Color Glass Condensate
Termin obrony: 
wt., 2023-09-12 14:30
Miejsce: 
sala 207 ul. Pasteura 7, 02-093 War­szawa
Promotor: 
Dr hab. Tolga Alti­no­luk (Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych)
Recenzenci: 

Prof. dr hab. Krzysz­tof Golec-Bier­nat (Pol­ska Aka­de­mia Nauk)

Prof. Tuomas Lappi (Uni­wer­sy­tet w Jyväskylä)

Prof. dr hab. Leszek Motyka (Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski)

Data ogłoszenia: 
piątek, 18 sie 2023