Zmarł Tadeusz Wagner

Zmarł Tadeusz Wagner

Z głę­bo­kim żalem przy­ję­li­śmy infor­ma­cję o śmierci naszego kolegi mgr. inż. Tade­usza Wagnera, który zmarł 15 listopada 2022 roku.

Tade­usz Wagner roz­po­czął pracę 01.10.1967 roku w daw­nym Insty­tu­cie Badań Jądro­wych i kon­ty­nu­ował ją nie­prze­rwa­nie do 31.12.2017.

Peł­nił sze­reg funk­cji kie­row­ni­czych i awan­so­wał na głów­nego spe­cja­li­stę. W Labo­ra­to­rium Badań Mate­ria­ło­wych peł­nił funk­cję Kie­row­nika Komór Gorą­cych – jedy­nego w kraju zestawu urzą­dzeń umoż­li­wia­ją­cych bada­nia pró­bek napro­mie­nio­wa­nych w reak­to­rze MARIA – tzw. pró­bek świad­ków. Był wiel­kim orę­dow­ni­kiem budowy Ener­ge­tyki Jądro­wej i mię­dzy innymi dzięki jego wysił­kowi w NCBJ wybu­do­wany został zestaw Komór Gorą­cych. Urzą­dze­nia te są nie­zbęd­nym ele­men­tem zaple­cza eks­perc­kiego, któ­rego zada­niem jest m.in. moni­to­ro­wa­nie pro­cesu sta­rze­nia insta­la­cji jądro­wych.

W trak­cie swej pracy Tadeusz Wagner dał się poznać jako wyso­kiej klasy spe­cja­li­sta, czło­wiek o wielu zain­te­re­so­wa­niach, który zawsze słu­żył pomocą i prze­ka­zy­wał swoją wie­dzę mło­dym kole­gom.

Dyrekcja, Rada Naukowa i koledzy

 

Tade­usz Wagner uro­dził się 5 czerwca 1943 r. w War­sza­wie.

W 1961 r. ukoń­czył Liceum Ogól­no­kształ­cące im. T. Rey­tana i roz­po­czął stu­dia na Poli­tech­nice War­szaw­skiej na Wydziale Mecha­niczno-Tech­no­lo­gicz­nym.

W 1967 r. roz­po­czął pracę w Insty­tu­cie Badań Jądro­wych w Świerku w Zakła­dzie Paliw Jądro­wych i Mate­ria­łów Kon­struk­cyj­nych, przy­go­to­wu­jąc jed­no­cze­śnie pracę dyplo­mową, którą obro­nił w 1968 r. uzy­sku­jąc tytuł magi­stra inży­niera mecha­nika o spe­cjal­no­ści meta­lo­znaw­stwo i obróbka cieplna.

Od 1968 r. pra­co­wał w tym samym Zakła­dzie Badań Mate­ria­ło­wych Insty­tutu Badań Jądro­wych (po kolej­nych zmia­nach orga­ni­za­cyj­nych: Insty­tut Ener­gii Ato­mo­wej i Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych), począt­kowo w Pra­cowni Meta­lur­gii Prosz­ków oraz Pra­cowni Tech­nik Spe­cjal­nych, a następ­nie w Pra­cowni Badań Gorą­cych, na sta­no­wi­skach star­szego asy­stenta i głów­nego spe­cja­li­sty. Peł­nił funk­cję Kie­row­nika Pra­cowni Badań Gorą­cych, Zastępcy Kie­row­nika Zakładu, a po reorga­ni­za­cji IEA w 1994 r. – Kie­row­nika Labo­ra­to­rium Badań Mate­ria­łów Aktyw­nych oraz Zastępcy Kie­row­nika Labo­ra­to­rium Badań Mate­ria­ło­wych.

Mgr inż. Tade­usz Wagner pro­wa­dził bada­nia meta­lo­znaw­cze mate­ria­łów pali­wo­wych i kon­struk­cyj­nych, był wspó­łau­to­rem kilku paten­tów oraz sze­regu publi­ka­cji nauko­wych. W póź­niej­szym cza­sie brał udział w pra­cach zwią­za­nych z budową i wypo­sa­że­niem labo­ra­to­rium gorą­cego do badań mate­ria­łów napro­mie­nio­wa­nych oraz zaj­mo­wał się bada­niami zmę­cze­nia nisko­cy­klicz­nego stali.

W 1974 r. otrzy­mał nagrodę II stop­nia Pań­stwo­wej Rady ds. Wyko­rzy­sta­nia Ener­gii Ato­mo­wej, a w 2005 r. został odna­czony Śrebr­nym Krzy­żem Zasługi.

Był człon­kiem Rady Nau­ko­wej Insty­tutu kilku kaden­cji.
Od momentu powsta­nia „Soli­dar­no­ści” mocno zaan­ga­żo­wał się w dzia­łal­ność orga­ni­za­cji zakła­do­wej.

Tade­usz Wagner był żonaty od 1967 r., miał dwoje dzieci.

Zmarł 15 listo­pada 2022 r. w wieku 79 lat. Msza święta żałobna odpra­wiona zosta­nie 25 listo­pada o godzi­nie 13.00 w kościele Karola Boro­me­usza na Powąz­kach. Spo­cznie w gro­bie rodzin­nym na tam­tej­szym cmen­ta­rzu (kw. 305–6 – 1).

Zmarł Tadeusz Wagner
Zmarł Tadeusz Wagner